Browsing by Subject ลมบ้าหมู

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Relationship between Topiramate concentrations in serum and saliva of Thai Epileptic patientsJareerut Kongrit
2011Wide genome linkage study for benign adult familial myoclonic epilepsyPatra Yeetong
2553การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผันแปรทางพันธุกรรมในยีน CYP2C9, CYP2C19 และ ABCB1 ร่วมกับความผันแปรที่ไม่ใช่พันธุกรรมกับขนาดยาและระดับยาเฟนิทอยน์ในเลือดของผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทยมาลา อินสะโร
2549การศึกษาตำแหน่งสมองส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมภาษาในผู้ป่วยโรคลมชักไทยโดยการกระตุ้นไฟฟ้าผ่านขั้วไฟฟ้าบนผิวสมองระหว่างประเมินก่อนการผ่าตัดจักริน ลบล้ำเลิศ
2552การเกิดโรคกระดูกพรุนในผู้ป่วยโรคลมชักไทยที่กินยากันชักระยะยาวณัฐนิช ลิมปิสุข
2557ความชุกและผลกระทบต่อระบบประสาทที่เกิดจากอาการชักโดยใช้การตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าสมองอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันโชติวุฒิ ตันศิริสิทธิกุล
2554ความสัมพันธ์ของคงามผันแปรในยีน SCN1A และ EPHX1 กับการตอบสนองต่อยาคาร์บามาซีพีนในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทยขนิษฐา ทวนไธสง
2554ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ตราบาป การจัดการตนเอง ความร่วมมือในการใช้ยา สมรรถนะแห่งตนและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคลมชักราตรี ตาลเชื้อ
2553ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความง่วงของผู้ป่วยโรคลมชักอมรรัตน์ อินทร์แย้ม
2552ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคลมชักภาคใต้พธูจิต วังสโรจน์
2549ผลการรักษาด้วยวิธีกระตุ้นเส้นประสาทเวกัสในผู้ป่วยโรคลมชักที่ดื้อต่อยากันชักในกลุ่มอาการชักต่างๆ ในคนไทยชูศักดิ์ ลิโมทัย
2550ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัยบุญยงค์ ตันติสิระ; มยุรี ตันติสิระ; ชำนาญ ภัตรพานิช; เพ็ญพิมล ผลทรัพย์
2538สภาวะจิตสังคมของเด็กป่วยโรคลมชักสุภาวดี เหลืองศรีปกรณ์