Browsing by Subject วรรณกรรมสำหรับเด็ก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Romantische elemente in Michael Endes phantastischen kinder-und jugendromanenNatchaya Hiranyasombat
2541การพัฒนากระบวนการสอนอ่านโดยใช้พอร์ทโฟลิโอการสอนอ่าน เพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางการอ่านของนักเรียนประถมศึกษา และส่งเสริมพัฒนาการทางวิชาชีพครูของนิสิตปริญญาโท สาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยสำลี ทองธิว
2545การพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาโดยใช้วรรณกรรมเด็กเพื่อส่งเสริมการใช้เสียงตัวอักษรของเด็กวัยอนุบาลแสงโสม กชกรกมุท
2524การวิเคราห์เนื้อหาหนังสือสำหรับเด็อายุตั้งแต่ 6 ถึง 12 ปี ที่พิมพ์ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2519กฤษณา ผลชีวิน
2549การวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2548อภันตรี กันเดช
2545การวิเคราะห์หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นที่ได้รับรางวัลในการประกวดหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521-2544ทิพวัลย์ ขันธมะ
2527การวิเคราะห์หนังสือภาษาไทยสำหรับเด็กฉบับชนะการประกวดตั้งแต่ปี พ.ศ.2520-พ.ศ.2523วรรณี ศิริสุนทร
2537การศึกษากลยุทธ์การผลิตนิตยสารสำหรับเด็ก (พ.ศ. 2528-2535)โสมนัส สุจริตกุล
2533การศึกษาลักษณะที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ในหนังสืออ่านสนุกสำหรับเด็ก ซึ่งพิมพ์ในพุทธศักราช 2530วิไลวรรณ โอรส
2516การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะหนังสือที่เด็กชอบสมทรง สีตลายัน
2532การเปรียบเทียบความชอบและไม่ชอบของเด็กอนุบาลและผู้ปกครอง ที่มีต่อรูปแบบภาพประกอบหนังสือภาพวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์
2550การแปลวรรณกรรมเยาวชนของผกาวดี อุตตโมทย์ : การศึกษาประวัติและแนวทางการแปลรังสิมา นิลรัต
2525ความสนใจในการอ่านหนังสือนิทานประเภทต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครปริมวดี ประยูรศุข
2525ความสอดคล้องของค่านิยมทางสังคมตามการรับรู้ ที่เด็กได้จากการอ่านหนังสืออ่านสำหรับเด็กกับค่านิยมทางสังคม ที่กำหนดในหลักสูตรประถมศึกษาสดใส ตันติกัลยาภรณ์
2552ซินเดอเรลลา : จากเทพนิยายสู่วรรณกรรมอาจารีย์ สุทธิโรจน์
2551ตัวละครสุนัขเลี้ยงในวรรณกรรมสำหรับเด็กของมุกุ ฮะโตะจูทินภาส พาหะนิชย์
2548บทบาทของหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นประเภทกีฬากับการเสริมสร้างคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนเอนก รัตนจิตบรรจง
2549ผลของการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในขั้นก่อนการอ่านของเด็กอนุบาลวราลี ถนอมชาติ
2547ผลของการสอนการวิพากษ์วรรณกรรมสำหรับเด็ก ที่มีต่อความสามารถในการคิดของเด็กวัยอนุบาลสนัดดา ด่านศิริวิโรจน์, 2522-
2548ผลของการใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กที่มีต่อทักษะชีวิตของเด็กวัยอนุบาลณัฐฐาสิริ ศักดิ์ทอง