Browsing by Subject วัฒนธรรมไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011“Face” conflict and conflict resolution in Thai-Japanese MNCs in ThailandPornrung Katejulasriroj
1996Features of contemporary Thai narrative texts and their relation to Thai cultural characteristicsSchalbruch, Martin
2556กระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมชมพูนุช ลลิตมงคล
2554การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนในเมืองเชียงใหม่ปรัชมาศ ลัญชานนท์
2552การตั้งชื่อรุ่นจตุคามรามเทพ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทยพรสรัญ แสงปรีดีกรณ์
2550การทำแท้งและการจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยทำแท้งในบริบทวัฒนธรรมไทยกนกวรรณ ทองมาก
2540การประเมินการเข้าถึงฐานข้อมูลวัฒนธรรมไทย ที่ใช้ระบบดรรชนีไฮเพอร์ลิงค์กรองทิพย์ ศรีตะปัญญะ
2542การฝึกอบรมทางวัฒนธรรมของบริษัทนานาชาติในประเทศไทยมิ่งขวัญ สินธุวงษ์
2553การพัฒนาการรักความเป็นไทยของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6: การทดลองแบบสี่กลุ่มของโซโลมอนขวัญจิรา อินทร์เอี่ยม
2552การพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ และเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย โดยใช้การเชื่อมโยงความรู้สู่สถานการณ์ในชีวิตจริง : รายงานการวิจัยจันทร์ทรงกลด คชเสนี
2546การพัฒนามาตรสำนึกสากลตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทยณัฎฐภรณ์ หลาวทอง
2553การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชุตินันท์ จันทรเสนานนท์
2546การพัฒนาโปรแกรมการสอนโดยใช้โครงการ เพื่อส่งเสริมความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรีอรวรรณ ดวงสีใส, 2521-
2540การวิเคราะห์คุณลักษณะไทย คุณค่า และกระบวนการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย : กระบี่กระบองสุจิตรา สุคนธทรัพย์
2538การวิเคราะห์บทบาทหนังสือพิมพ์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวัฒณี ภูวทิศ
2532การวิเคราะห์เนื้อหาด้านวัฒนธรรมไทยในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชชุดา วัตรนันท์
2544การศึกษาพิธีกรรมท้องถิ่นในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญอีสานนิตินันท์ พันทวี, 2511-
2539การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ผ่านสื่อนวนิยายและสื่อละครโทรทัศน์เรื่อง "สี่แผ่นดิน"ศศิวิมล สันติราษฎร์ภักดี
2525การสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยคึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
2533การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและปัญหาจริยธรรม : รายงานผลการวิจัยสุภางค์ จันทวานิช; สำอาง หิรัญบูรณะ; กุลวิตรา ภังคานนท์