Browsing by Subject วัยรุ่น

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 78  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Knowledge belief and practice of menstrual hygiene management among in-school adolescents in Katsina State NigeriaStella Ifeoma Okafor
2018Prevalence and factors associated with safe sex behaviors among adolescent vocational students in Nakhon Ratchasima Province, ThailandManeebongkot Chaumaroeng
2549กรอบกรองสารของวัยรุ่น กับการวินิจฉัยคุณค่าของบุคคล วัตถุ และเหตุการณ์ในนิตยสารที่สะท้อนวัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่นตวงทอง แก้ววัชระรังษี
2551การทำหนังสือเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำแก่วัยรุ่น ชื่อเรื่อง "โปรดอย่าโยน!!(ชีวิตของคุณทิ้ง)"ณัฐพร ตันติกาญจนากุล
2546การบริจาคโลหิตและปัจจัยที่ส่งเสริมการบริจาคโลหิต ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2546อรอุมา ช่วยเรือง
2552การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา ในวัยรุ่น และการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างอายุสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
2553การรับรู้ร่างกายตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองด้านร่างกายและทัศนคติต่อการกินอาหารของนักศึกษาหญิงสิรินมาศ ศรีดาชาติ
2551การวิเคราะห์บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนันทินี เครือจันทร์
2544การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานครนวลจันทร์ ดีพิริยานนท์
2544การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคใต้เบญจมาศ กลิ่นบำรุง
2545การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมปรารถนา แจ่มเดชะศักดิ์
2544การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคกลางปิยะดา เมธีวรรณกุล
2544การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกศิวพร กรมขันธ์
2545การศึกษาเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อายุ 16-18 ปพสก สวัสดิภาพ, 2522-
2550การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพและการสร้างตัวตนในเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยวัชรินทร์ ภิญโญศาสตร์
2553การออกแบบเรขศิลป์สำหรับเพลงลูกทุ่งเพื่อสร้างความสนใจกับกลุ่มวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครธีรพงศ์ ไศลสุข
2543การเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักร่วมเพศ ระหว่างวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานครกาญจนา สุรวาจากุล, 2515-
2555การเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคต่างกันในการถามคำถามที่ไวต่อความรู้สึกของวัยรุ่นตอนกลางพวงผกา สุขวัฒนา
2518การเปรียบเทียบสัณฐานคะแนน เอ็ม เอ็ม พี ไอ ของเด็กวัยรุ่นที่ติดและไม่ติดเฮโรอีนวีณา นาราคาม
2516การเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นที่ติดเฮโรอีนสินิทธ์ ลักษณัย