Browsing by Subject ศิลปกรรม -- การศึกษาและการสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การนำเสนอรูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทยโดยใช้กิจกรรมการฝึกสมาธิด้วยหลักกายานุปัสสนาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอนุรุทธ เปรมนิรันดร
2554การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรีธนวัฒน์ กันภัย
2558การนำเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาสำหรับครูประจำการพิภัช ญาติสมบูรณ์
2554การนำเสนอแนวทางการสอนศิลปะไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามความคิดของผู้เชี่ยวชาญรื่นฤทัย รอดสุวรรณ
2559การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนในห้องเรียนรวมระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน
2558การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาเบญราวาห์ เรือนทิพย์
2550การพัฒนารูปแบบและกลไกความร่วมมือในการจัดกลุ่มทางวิชาการด้านศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรมขนบพร วัฒนสุขชัย
2559การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่อง ผ้าทอไทยทรงดำในบริบทร่วมสมัย ของจังหวัดสุพรรณบุรีกิตติศักดิ์ คนแรงดี
2518การวิเคราะห์แบบสอบความถนัดเชิงศิลปศึกษาฤดีวัลย์ ศิรามังคลานนท์
2555การศึกษาการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีในหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครตามแนวทฤษฎี DBAEปิยะรัตน์ สุขจำรัส
2539การศึกษาการตอบสนองงานศิลปะโดยการพูด ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการสาวิตรี จันทร์สวัสดิ์
2551การศึกษาการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในภาคเหนือปริญญา ชนะวาที
2553การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตศรัญญา จันทรคง
2515การศึกษาขั้นพัฒนาการทางศิลปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการสอนศิลปตามแนวเก่าและแนวใหม่อัชชา แสงอัสนีย์
2552การศึกษาคุณค่าทางศิลปะในงานหัตถกรรมพื้นบ้านภาคใต้ ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรม ระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้อัจฉรากุล ทองรอด
2549การศึกษาแนวคิดโพสต์โมเดิร์นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2สลักโฉม สุพงศกร
2518การสร้างชุดเรียนเบ็ดเสร็จรายบุคคล "วิชาวัสดุและการออกแบบ" สำหรับนิสิตแผนกศิลปศึกษาวัฒนะ จูฑะวิภาต
2520การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนเป็นรายบุคคล วิชาประวัติศาสตร์ศิลป สำหรับชั้นอุดมศึกษาญานะวิสุทธิ์ สีมะสิงห์
2526การเปรียบเทียบผลการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาศิลปศึกษาโดยใช้สไลด์-เทปกับการสาธิตประกอบการสอนวิชาศิลปะระดับมัธยมปิยะชาติ แสงอรุณ
2538การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระหว่างนักศึกษาที่มาจากมัธยมศึกษาตอนปลายกับประกาศนียบัตวิชาชีพ ในวิทยาเขตเพาะช่าง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนิลุบล ขอรวมเดช