Browsing by Subject สถาบันอุดมศึกษา -- การสอบคัดเลือก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษามณีรัตน์ กรุงแสนเมือง
2529การทำนายพฤติกรรมการเลือกสมัครสอบเข้าเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานครถาวร แซ่ตั้ง
2512การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519มยุรี จารุปาน
2544การปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : การเปรียบเทียบความตรงเชิงทำนายสุภมาส อังศุโชติ
2541การปรับแต้มเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยคะแนนความถนัดทางการเรียน : การเปรียบเทียบระหว่างวิธีการปรับเทียบอิควิเปอร์เซ็นไตล์ เชิงเส้นตรงและไออาร์ทีกนิษฐา แสนแก้ว
2544การวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบและแบบสอบด้วยกระบวนการ ดี เอฟ ไอ ที สำหรับแบบสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์รักชนก ยี่สุ่นศรี
2526การวิเคราะห์องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการสละสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยของนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้มนัส ประสงค์
2526การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยทางการศึกษา ที่มีผลต่อการสอบคัดเลือกของนิสิต คณะแพทย์ศาสตร์โสภา เทพวรชัย
2553การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตศรัญญา จันทรคง
2555การศึกษาความตรงเชิงทำนายของคะแนนองค์ประกอบ GAT, PAT, O-NET และ GPAX ในการรับบุคคล เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาวารีกุล วิทยอุดม
2539การสรุปนัยทั่วไปของความตรงของแบบสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : การวิเคราะห์แบบเมทต้าธนาวุฒิ กำเหนิดดิษฐ์
2518การสร้างแบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้คะแนนสอบไล่ประโยคมัธยมศึกษาจันทนา ตาฬุมาศสวัสดิ์
2516การสร้างแบบแผนทางสถิติสำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษางามจิตต์ ฉันทวรภาพ (สุวรรณศรี)
2511การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2507 และ 2508 กับความสำเร็จในการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สายหยุด เขียวดอกน้อย
2511การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2507 และ 2508 กับความสำเร็จในการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภูมิภาควาสนา พานิชการ
2511การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2507 และ 2508 กับความสำเร็จในการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์หรรษา สาหร่ายทอง
2547การเปรียบเทียบคะแนนสอบสูงสุด-ต่ำสุด และอัตราการมาสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนทีสอบผ่านข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 กับปีการศึกษา 2547 : รายงานการวิเคราะห์วิภา หอมศิริ
2542การเปรียบเทียบผลการทำนายของโมเดลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระหว่างวิธีการสอบร่วมกับวิธีการคัดเลือกเองของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลวารุณี พูลสวัสดิ์
2542การเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อบุคคลกับการเลือกคณะและสถาบันเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาศรัณยา พิภพภิญโญ
2517ความสัมพันธ์ระหว่างกันของคะแนนสัมฤทธิผลในชั้นมัธยมศึกษา และการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนงลักษณ์ ประเสริฐ