Browsing by Subject สถาบันอุดมศึกษา -- ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
253070 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-
2529การนำเสนอเป้าประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างพุทธศักราช 2528-2537ศิรินาถ บุณยสงวน
2533การนำเสนอเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างปีพุทธศักราช 2531-2540สุภาพ ดวงไสว
2545การพัฒนากลยุทธ์การจัดระบบการเรียนการสอนแบบสรรคนิยม ของสถาบันอุดมศึกษาไทย / ฤทธิไกร ตุลวรรธนะฤทธิไกร ตุลวรรธนะ, 2498-
2546การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยฐาปนีย์ ธรรมเมธา
2553การพัฒนารูปแบบการประเมินความสำเร็จของการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา การประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์และการวิเคราะห์เอสอีเอ็มแบบมีตัวแปรแฝงภิรดี วัชรสินธุ์
2553การพัฒนาเครื่องมือวัดบรรยากาศองค์การสถาบันอุดมศึกษาไทยสุภาพร ธรรมศิริ
2550การวิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยจิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
2539การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่เกี่ยวกับการเรียนของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ ในสถาบันผลิตครูสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยพรนภา บรรจงกาลกุล
2541การวิเคราะห์บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สินีนาฏ บุญช่วย
2551การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเบญจวรรณ ศรีมารุต
2551การศึกษาการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศวรรณพร ทองตะโก
2544การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและความต้องการออกนอกระบบราชการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐสุทธนิภา ศรีไสย์
2531ทิศทางของมหาวิทยาลัยไทยเกษม สุวรรณกุล
2530บทความเรื่อง มหาวิทยาลัยไทยกับการพัฒนา และทิศทางของมหาวิทยาลัยกับระบบราชการเกษม สุวรรณกุล
2552บทบาทและการใช้ประโยชน์ของพิ้นที่เปิดโล่งของวิทยาเขตในประเทศไทยสุภลัคน์ ผิวบาง
2516พัฒนาการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไพฑูรย์ สินลารัตน์
2557ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยสุภัทร บุญส่ง
2546วิกฤตยิ่งยวดของอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยจะอยู่รอดได้อย่างไรในศตวรรษที่ 21จรัส สุวรรณเวลา
2533วิวัฒนาการกฎหมายมหาวิทยาลัยสุรินทร์ จิรวิศิษฏ์