Browsing by Subject สถาปัตยกรรมกับการอนุรักษ์พลังงาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Financial Feasibility of Energy-Saving Residential CondominiumTita Chinsomboon
2540การปรับปรุงระบบเปลือกอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : กรณีศึกษาอาคารสำนักพหลโยธิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)กรินทร์ ภู่นวล
2555การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุหลังคาที่มีสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีต่ำและฉนวนกันความร้อนทั่วไปอภิชญา อธิคมบัณฑิตกุล
2545การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยธรรมชาติที่มีผลต่อการออกแบบอาคารพักอาศัย ที่ใช้ระบบธรรมชาติในแต่ละภูมิภาคธีรา อินทร์สวาท
2552การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการประหยัดพลังงานของบ้านพักอาศัย กรณีศึกษา บ้านพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราศุภฤกษ์ แก้วสิงห์
2552การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับบ้านพักอาศัยยุคใหม่ กรณีศึกษาบ้านสู้โลกร้อน จังหวัดนครราชสีมารัฐปัตย์ บุตรศรี
2557การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานที่สร้างได้เร็วด้วยแรงคนลักขณา เล็กแหลมหลัก
2547การออกแบบบ้านแถวเพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพศักดา เชี่ยวนันทวงศ์
2555การเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านความร้อนของผนังไม้จริงตัดขวางฐิติรัตน์ ลิมป์ปิยพันธ์
2552การให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมในอาคารโรงพยาบาล ตามหลักเกณฑ์อาคารเขียววรรณี วัฒนไพลิน
2552ทัศนคติและการให้ความสำคัญแนวความคิดในแบบประเมินสถาปัตยกรรมสีเขียวของสมาคมสถาปนิกสยามปัญจพัชร เลิศอุทัย
2552บ้านพอเพียงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานวรสัณฑ์ บูรณากาญจน์
2545ประสิทธิผลของการออกแบบการระบายอากาศช่องใต้หลังคาเพื่อป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากหลังคาวิกรม จำนงค์จิตต์
2555ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของสารเคลือบกระจกกันความร้อนของอาคารในเขตสภาพอากาศแบบร้อนชื้นธนะชัย ถาวรวัฒน์สกุล
2555ผลกระทบของรูปทรงและการวางทิศทางอาคารสำนักงานต่อประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน ASHRAE 90.1 2007อุโรชา เจียรนัยพานิชย์
2551รูปแบบนำเสนอสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์บ้านพักอาศัย กรณีศึกษาบ้านสู้โลกร้อนหวานทิพย์ พงษ์ประพันธ์
2552รูปแบบและขนาดของช่องเปิดของช่องแสงที่หลังคาเพื่อการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารประเภทซุปเปอร์สโตร์นศมา เพี้ยนภักตร์
2552อิทธิพลของสัดส่วนและทิศทางอาคารที่มีผลต่อการใช้พลังงานในอาคารณัฐภูมิ รับคำอินทร์
2546แนวความคิดในการออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับครอบครัวขนาดเล็กด้วยการลดพื้นที่เปลือกอาคาร และค่าใช้จ่ายโดยรวมณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์, 2522-
2552แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารสำนักงานราชการ กรณีศึกษาอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสุรพล เดชพล