Browsing by Subject สมรรถภาพทางกาย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 117  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Effects of arm swing walking incorporate with Buddhist meditation exercise program on endothelial dependent vasodilation and physical fitness in elderly with depressionSusaree Prakhinkit
2523กรดแล็คติคในเลือดกับการว่ายน้ำแบบครอว์ลเทเวศร์ พิริยะพฤนท์
2528การตลาดของสถานบริหารร่างกายในเขตกรุงเทพมหานครทิพภากร รังคสิริ
2515การทำนายสัมฤทธิผลทางการเรียนพลศึกษาภาคปฏิบัติ โดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายและแบบทดสอบทางทักษะระวีวรรณ พันธ์พานิช
2551การนำเสนอรูปแบบการฝึกที่ผสมผสานความอดทน ความแข็งแรงและความเร็วเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลนาทรพี ผลใหญ่
2543การพัฒนารูปแบบการทดสอบและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ในกองบัญชาการทหารสูงสุดสมนึก แสงนาค, 2497-
2560การพัฒนาแบบฝึกระบบพลังงานของมวยสากลสมัครเล่นชายภายใต้กติกาใหม่อมรเทพ วันดี
2549การพัฒนาแบบแผนการออกกำลังกายแบบท่ารำไม้พลองกระบี่กระบองที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุรุจน์ เลาหภักดี
2550การพัฒนาโปรแกรมการเต้นแอโรบิกมวยไทยที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดสุดา กาญจนะวณิชย์
2541การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษากิตติพงษ์ สุพรรณวิบูล
2557การศึกษาการใช้พลังงานขณะแข่งขันในนักกีฬาเซปักตะกร้อประเภทคู่หญิงทีมชาติไทยธนิดา คฌาณิน ไทยานนท์
2550การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางสรีรวิทยาที่คัดสรรกับความสามารถในการแสดงทักษะในการแข่งขันของนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยสุรสา โค้งประเสริฐ
2538การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในกรุงเทพมหานครจิราพร โฉมยงค์
2528การศึกษาสมรรถภาพทางกายของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา ในวิทยาลัยพลศึกษาภาคกลางจันทนี เก็จวลีวรรณ
2545การศึกษาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนไทยภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่ไพสิทธิ์ ลือวิฑูรเวชกิจ
2545การศึกษาเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อายุ 16-18 ปพสก สวัสดิภาพ, 2522-
2545การศึกษาเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุ 7-9 ปีชาญยุทธ สวนสังข์, 2520-
2545การศึกษาเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อายุ 13-15 ปีศราวุธ รุ่งเรือง
2545การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานเป็นช่วง และการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานต่อเนื่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายสุภาพ พงษ์สุวรรณ, 2514-
2523การสร้างแบบทดสอบประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตด้วยการวิ่งไพรินทร์ จำลองราษฎร์