Browsing by Subject สื่อการสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การนำเสนอรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียนในโครงการพัฒนาการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นศณียา จิโนวัฒน์, 2522-
2543การนำเสนอรูปแบบการใช้สื่อการศึกษานอกสถานที่ เพื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาอาริยา สุขโต, 2516-
2553การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการสะสมรูปแบบของจังหวะด้วยสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อฝึกการอ่านโน้ตแบบฉับพลันสำหรับนักเรียนกีตาร์ในระดับชั้นต้นอนุชา พัฒนรัตนโมฬี
2541การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคการสอนที่เน้นสื่อในชีวิตประจำวันพรรณศรี ปทุมสิริ
2531การพัฒนาระบบการสอนแบบศูนย์การเรียนโดยใช้ชุดการสอนสื่อประสมแผนจุฬา : รายงานผลการวิจัยชัยยงค์ พรหมวงศ์
2540การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้สาระอิงบริบท เพื่อส่งเสริมความใฝ่รู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาวิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล
2558การพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลโดยผสานหลักการดึงความสนใจและเทคนิคช่วยจำเพื่อส่งเสริมการคงอยู่ของความรู้สำหรับนักศึกษาสายงานแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุขปาริฉัตร ละครเขต
2552การพัฒนาและทดสอบสื่อความรู้เรื่องโรคฟันผุและเหงือกอักเสบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายอนุรดี ศิริพานิชกร
2552การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับครูสอนนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัยอรนุชา อัฏฏะวัชระ
2536การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อ ของวิทยากรภายในของรัฐวิสาหกิจวารุณี ทองอาญา
2545การศึกษาความจำเป็นและความต้องการนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนในการปฏิรูปการศึกษาของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครวรรณพงษ์ ศิริเจียรนัย, 2514-
2539การศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิต และการใช้สื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอดวิทิต ทรัพย์สาคร
2544การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานสื่อการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุเมธ นิยมธรรม
2523การสร้างชุดการสอนความพร้อมทางสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัยเรื่อง "การฝึกความคิดเชิงเหตุผลในการจำแนกประเภท"ไพบูลย์ อุปันโน
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การย่อยอาหาร" (Digestion) สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาพวงเพ็ญ ทองลงยา
2554การสังเคราะห์รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค และสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียนช่วงชั้นที่ 4โชติกา ภาษีผล
2542การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบสาธิตกับวิธีการสอนแบบใช้ใบงาน และวิธีการสอนแบบใช้วิดีทัศน์ วิชางานประดิษฐ์และงานช่าง กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยลาวัลย์ ศรีศิลปนันท์
2525ความต้องการในการใช้สื่อการสอนของคณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิพร เหลืองวิริยะแสง
2551คู่มือหลักการและวิธีปฏิบัติงานผลิตสื่อภาพดิจิทัล ภาพถ่าย ภาพสไลด์ชัชวาล ศรีสละ
2518ชุดเรียนเบ็ดเสร็จรายบุคคล สำหรับวิชาการผลิตภาพถ่ายเพื่อการศึกษาสิทธิชัย ติโลกะวิชัย