Browsing by Subject สื่อสังคมออนไลน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561DEFAMATORY TEXT CLASSIFICATION ON ONLINE SOCIAL MEDIA-
2561Effectiveness of Social Media  for Weight Reduction in Overweight Undergraduate Students -
2554กลยุทธ์การสื่อสารด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ของธุรกิจอาคารชุดกรณีศึกษา บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)ศรัญญา รัตนจงกล
2555การตัดสินใจซื้อของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเมนูอาหารและร้านอาหารผ่านเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่อที่ผู้บริโภคสร้างเองวนัสนันท์ ร่มโพธิ์
2556การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลจากทวิตเตอร์ในเชิงภูมิศาสตร์บนกูเกิลเอิร์ธอิสราภรณ์ วิทยวิรานนท์
2556การสร้างตราสินค้าบุคคลของนักข่าวโทรทัศน์ภาคสนามผ่านทวิตเตอร์วงศกร ศันสนียรัตน์
2556การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภคปนัดดา เซ็นเชาวนิช
2558การสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรมกรกมล แก้วเจียม
2555การสื่อสารตราสินค้าบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนดังข้ามคืนยุทธิพงศ์ แซ่จิว
2553การสื่อสารผ่าน เว็บ 2.0 เพื่อส่งเสริมทุนสร้างสรรค์ใน http://www.exteen.com และ http://www.bloggang.comธฤตวัน ไชยวสุ
2555การใช้สื่อสังคมเพื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกัลยา ตันจะโร
2557การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยอรนุช เศวตรัตนเสถียร
2554การใช้และความต้องการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐรัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ
2553ความน่าเชื่อถือของเครือข่ายสังคมทวิตเตอร์และสื่อกระแสหลักเมธาวี พีชะพัฒน์
2551ความสัมพันธ์ของความถี่ในการแสดงรูปบน hi5 กับพฤติกรรมการหลงตนเองในวัยรุ่นตอนปลายปิยะวรรณ เข็มทองประดิษฐ์
2555ความสัมพันธ์ของรูปแบบความผูกพันต่อการติดเฟชบุคโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่านปรินทร์ บุญทศ; รัสรินทร สิริกุลประเสริฐ; สุทธิชัย ลิ้มเจริญชัยกุล
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับการแสดงออกของตนและการนำเสนอตนเองในพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คศิราภา วงษ์ทองศุข; สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ความเหงา การเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง และพฤติกรรมการกดถูกใจในเฟชบุ๊กชัญญมน ดิษกุลนรภัทร; วศิมน พรพัฒนกูล; วัชชาภรณ์ ไร่ทิม
2556ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและการเผชิญปัญหาต่อการเปิดเผยตนเองบนเฟชบุ๊กนียาซคาน ข่านเคน; ยุทธศาสตร์ จ้อยสอดดง; เอสรา อุษณกรกุล
2555ความเป็นผู้นำทางความคิดของบล็อกเกอร์ด้านความงามกับการรับรู้ ทัศนคติ และ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้านความงามของผู้บริโภคอารีรัตน์ สุรอมรรัตน์