Browsing by Subject สื่อสังคมออนไลน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 44  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
31/12/2019A DESIGN AND DEVELOPMENT OF TWITTER ANALYSIS METHOD FOR STUDYING POLITICAL MARKETING AND BEHAVIORS OF CONSUMERS: A CASE STUDY OF THE THAILAND ELECTION 2019-
2554กลยุทธ์การสื่อสารด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ของธุรกิจอาคารชุดกรณีศึกษา บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)ศรัญญา รัตนจงกล
2559การจัดการภาวะวิกฤตบนสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ปรีดิ์เปรม ชัยกิจ
2561การจำแนกข้อความเข้าข่ายหมิ่นประมาทบนสื่อสังคมออนไลน์รัชกฤต อารีราษฎร์
2555การตัดสินใจซื้อของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเมนูอาหารและร้านอาหารผ่านเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่อที่ผู้บริโภคสร้างเองวนัสนันท์ ร่มโพธิ์
2561การวิเคราะห์ความรู้สึกของความคิดเห็นที่มีต่อร้านอาหารบนเฟสบุ๊คธนกฤต งามสุนทรวงศ์; ภูริวัฒน์ มีชัยเจริญยิ่ง
2556การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลจากทวิตเตอร์ในเชิงภูมิศาสตร์บนกูเกิลเอิร์ธอิสราภรณ์ วิทยวิรานนท์
2560การศึกษาปัจจัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนออนไลน์ด้านการเงินณัฐวรรษ ชุ่มฉิมพลี
2556การสร้างตราสินค้าบุคคลของนักข่าวโทรทัศน์ภาคสนามผ่านทวิตเตอร์วงศกร ศันสนียรัตน์
2556การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภคปนัดดา เซ็นเชาวนิช
2558การสื่อสารตราสินค้าบุคคลของบุคคลผู้มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรมกรกมล แก้วเจียม
2555การสื่อสารตราสินค้าบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนดังข้ามคืนยุทธิพงศ์ แซ่จิว
2553การสื่อสารผ่าน เว็บ 2.0 เพื่อส่งเสริมทุนสร้างสรรค์ใน http://www.exteen.com และ http://www.bloggang.comธฤตวัน ไชยวสุ
2560การเล่าเรื่องประเด็นสังคมผ่านคลิปวิดีโอบนสื่อออนไลน์นิพัทธา อินทรักษา
2555การใช้สื่อสังคมเพื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกัลยา ตันจะโร
2559การใช้สื่อสังคมเพื่อการเรียนในรายวิชาของนิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชนิกานต์ เหมปราการ
2557การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยอรนุช เศวตรัตนเสถียร
2554การใช้และความต้องการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐรัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ
2553ความน่าเชื่อถือของเครือข่ายสังคมทวิตเตอร์และสื่อกระแสหลักเมธาวี พีชะพัฒน์
2561ความรับผิดของผู้ให้บริการในฐานะสื่อกลางเกี่ยวกับการแจ้งเตือน การระงับการทำให้ข้อมูลแพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนำข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ชญานิศฐ์ พิมพ์ทนต์