Browsing by Subject สุขศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2013EFFECTIVENESS OF INJURY AND ILLNESS PREVENTION PROGRAM AMONG RICE FARMERS AT ONGKHARAK DISTRICT NAKHON NAYOK PROVINCE THAILANDSapsatree Santaweesuk
2003Effects of health education program on preoperative anxiety among abdominal surgical patientscNaranut Karakhuen
2557การจัดโปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นปัณณวิชญ์ ปิยะอร่ามวงศ์
2509การบริหารการศึกษาด้านสุขศึกษาในสถาบันการฝึกหัดครูชั้น พัดลม
2539การพัฒนามาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจรรยา สิทธิปาลวัฒน์
2546การพัฒนารูปแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อการนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืนนิภา ไชยรินคำ
2529การศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานครเฉลา เพียรชอบ
2543การศึกษาสภาพการใช้บริการด้านสุขภาพของนักเรียน ในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : รายงานการวิจัยศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล
2543การเปิดรับ ทัศนคติและความต้องการข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครวันเพ็ญ ปรีติยาธร
2544การให้สุขศึกษาตามแนวนโยบายสุขบัญญัติแห่งชาติในรายการสุขภาพทางโทรทัศน์ดวงดาว พันธ์พิกุล, 2517-
2516ความคิดเห็นของนักเรียนฝึกหัดครูที่มีต่อวิชาสุขศึกษาณรงค์ สกุณา
2523ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพยาบาลในวิทยาลัยครูมะลิวรรณ วิโนทัย
2547ประสิทธิผลของโครงการสุขศึกษาต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดซึ่งมีพยาธิสภาพจอประสาทตานพมาศ แววจินดา, 2519-
2549ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 - 4 ของครูผู้สอนพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครสรายุธ สมบูรณ์
2545ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโรงเรียนนำร่องเพ็ญนภา ไพรบูรณ์, 2521-
2516ปัญหาและความต้องการทางด้านสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ ของเยาวชนในศูนย์ฝึกเยาวชนชนบท ในภาคใต้สุพิตร โชตินุกูล
2516ปัญหาและความต้องการในการจัดตั้งโปรแกรมพลศึกษา สุขศึกษา และสันทนาการ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ามาลี ศิริ
2556ผลของการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลโดยใช้ทฤษฎีการกำกับตนเองที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษากชมล ธนะวงศ์
2554ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาทักษะต่อพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในพนักงานหญิงบริการนิติยา ฤทธิไกร
2541สภาพ ปัญหา และความต้องการในการปฏิบัติงานสุขศึกษาในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานครณัชชา ประภายนต์