Browsing by Subject สุนทรียศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การศึกษาการรับรู้เชิงสุนทรีย์ของนักเรียนประถมศึกษาที่มีต่องานศิลปะหทัยรัตน์ พึ่งประยูรพงศ์
2543การศึกษาความไวต่อแบบอย่างจิตรกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาศิลปกรรม สถาบันราชภัฏในเขตภาคใต้ปราโมทย์ ศรีปลั่ง, 2516-
2559การศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา : รายงานการวิจัยสมใจ จงรักวิทย์
2557การศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบเรขศิลป์ระหว่างวัยทวีนผู้ชายและวัยทวีนผู้หญิง จากแนวความคิดคุณค่าหลัก 6 ประการของวัยทวีน โดย มาร์ติน ลินด์สตรอมยศไกร ไทรทอง
2549การสร้างสรรค์การแสดงของโรงเรียนบางกอกซิตี้บัลเลต์ กับสุนทรียทัศน์ของผู้ชมชาวญี่ปุ่นและชาวไทยชิตพล เปลี่ยนศิริ
2555การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ที่นำเสนอกิจกรรมเชิงสุนทรียะเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุภิญญดา ธิติกุลมาศ
2551การสังเคราะห์องค์ความรู้สื่อสารการแสดงประเภทสื่อพื้นบ้าน : รายงานผลการวิจัยสุกัญญา สมไพบูลย์
2544การสื่อความหมายของงานทัศนศิลป์วีรยุทธ เกิดในมงคล
2546ความงามและสุนทรียะของวิถีชีวิตในอีสาน : รายงานวิจัยศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
2557บทประพันธ์เพลงดุษฎีนิพนธ์: สายลมในมิติสุนทรียญาณศุภชัย สุริยุทธ
2557ผลการจัดกิจกรรมศิลปะแนวศึกษาบันเทิงที่ส่งเสริมสุนทรียภาพสำหรับเด็กอายุ 7-9 ปีสุภลักษณ์ วงศ์หน่อ
2547ผลการสอนวิชาสุนทรียภาพของชีวิตโดยใช้เทคนิคการจัดผังมโนทัศน์ที่มีต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ประไพลิน จันทน์หอม, 2516-
2547ผลการสอนวิชาสุนทรียภาพของชีวิตโดยใช้เทคนิคการจัดผังมโนทัศน์ที่มีต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ประไพลิน จันทน์หอม
2553ผลการสอนศิลปะแบบพหุวัฒนธรรม ที่มีต่อการรับรู้คุณค่าศิลปะของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5สริตา เจือศรีกุล
2554ผลของการส่งเสริมประสบการณ์ทางสุนทรียะผ่านกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีต่อ สุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษาธาริน กลิ่นเกษร
2554พัฒนาการและสุนทรียทัศน์ในการสร้างสรรค์บทละครในโทรทัศน์ไทยสรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์
2557มิติสุนทรียศาสตร์ในจริยศาสตร์ขงจื่ออันธิฌา แสงชัย
2544สารคดีโทรทัศน์ที่ใช้ภาพแนว Anti-Realism กับการรับรู้ความหมายและสุนทรียะของผู้ชมมรรยาท พงษ์ไพบูลย์, 2518-
2545สุนทรียทัศน์ของสื่อสารการแสดงฉากกามารมณ์ในภาพยนตร์ไทยสลิตตา ทรัพย์ภิญโญ, 2522-
2548สุนทรีย์มียี่ห้อ? : มองละครเวทีไทยร่วมสมัยในวัฒนธรรมบริโภคดังกมล ณ ป้อมเพชร