Browsing by Subject ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การจัดการคลังสถาบันในห้องสมุดมหาวิทยาลัยอนุรักษ์ อยู่วัง
2552การจัดการหนังสือหายากในห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์
2522การบริหารงานการจัดหมู่หนังสือและการทำบัตรรายการ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครศุภลักษณ์ รัตนมณีฉัตร
2543การวิเคราะห์การลงรายการสำหรับรายงานการประชุมวิชาการภาษาไทย ในหอสมุดกลาง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
2523การศึกษาการให้บริการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยยุพิน จันทร์เจริญสิน
2519การศึกษาข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบในการรับผิดชอบงานห้องสมุด ของอาจารย์วิชาบรรณารักษศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ในประเทศไทยกุณฑลรัตน์ สุวรรณรัตน์
2537การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐศรีสุภา สายสุ่ม
2545การใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอาภรณ์ ไชยสุวรรณ
2548การใช้บริการจากแหล่งภายนอกในห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์
2546การใช้หอสมุดปรีดี พนมยงค์ของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิภา บุญแดง
2557การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยอรนุช เศวตรัตนเสถียร
2554การใช้และความต้องการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐรัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ
2551ก้าวสู่ปีที่ 31 บนเส้นทางวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ
2526ความร่วมมือด้านการวิเคราะห์เลขหมู่และทำบัตรรายการศุภลักษณ์ จันทรารักษ์ศรี
2526ความร่วมมือด้านโสตทัศนศึกษาของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษานงลักษณ์ สุวรรณกิจ
2526ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกองบรรณาธิการข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547ท่องโลกสารสนเทศกับวิทยบริการ : เอกสารประกอบการฝึกอบรม สำหรับ บุคลากรสายงานสนับสนุนการบริหารและบริการวิชาการของจุฬาฯ-
2528บทสัมภาษณ์อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ หัวหน้าห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา; สุปริญา ลุลิตานนท์
2551ประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ : การวิเคราะห์วางกรอบข้อมูลพรรณทิพา บัวคำ
2531วิธีให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์