Browsing by Subject องค์กรพัฒนาเอกชน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กระบวนการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กย้ายถิ่นข้ามชาติโดยองค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาอำเภอแม่สอด จังหวัดตากวัลยา มนัสเกษมสิริกุล
2541การพัฒนากฎหมายในส่วนของการมีส่วนร่วมขององค์การพัฒนาเอกชนในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสุชินต์ ดรุณพันธ์
2552การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและผู้ย้ายถิ่น ในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามในอำเภอแม่สอด จังหวัดตากจิตรภัทร อันตระกูล
2540การศึกษาการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในองค์กรเอกชนอำพรรณ ภิรมย์สิทธิ์
2542การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อปัญหาสังคมของกลุ่มผู้ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต บนเวบไซด์ขององค์กรพัฒนาเอกชนพรทิพย์ ศิริชูทรัพย์, 2516-
2540การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาเด็กด้อยโอกาส ความตระหนัก ความเชื่อถือและการตัดสินใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในการให้การสนับสนุนองค์การเอกชนที่พัฒนาเด็กและเยาวชนวิไลลักษณ์ ฐิติพลธำรง
2541การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรพัฒนาเอกชนไทยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตพรเพ็ญ พยัตยากุล
2552ความรับผิดรับชอบขององค์กรพัฒนาเอกชนต่อผู้รับบริการ : ศึกษากรณีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็กปัทมนันท์ ปุณเสรีพิพัฒน์
2544ทางสองแพร่งของการมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชนในการเลือกตั้ง : ศึกษากรณีเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง (คป.กต.)ขจรศักดิ์ เสวกโกเมต
2544บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการผลักดันการปฏิรูปการเมืองปวีณา อินวะษา
2538บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 : รายงานผลการวิจัยสุนีย์ มัลลิกะมาลย์
2546บทบาทในกระบวนการประชาสังคมของสื่อหนังสือพิมพ์ ตามทัศนะของกลุ่มพัฒนาเอกชนภัทราพร จงแจ่ม, 2520-
2553ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมธีรวันท์ โอภาสบุตร
2548มิติหญิงชายกับกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างพลังอำนาจในตนเองของผู้หญิง : กรณีศึกษาผู้หญิงที่ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิงเพ็ญประภา ภัทรานุกรม