Browsing by Subject อะเซตามิโนเฟน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Effect of paracetamol on cortical spreading depression, trigeminal nociception and 5-HT[subscript 2A] receptor expressionWeera Supornsilpchai
2551การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบโดยการกระตุ้นทางจมูกด้วยสารไลซีนอะเซทิลซาลิไซเลทในผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้ยากลุ่มแอสไพริน/ยาแก้ปวดอักเสบที่ไม่มีสารสเตียรอยด์ และ/หรือยาอะเซตามิโนเฟนแบบเฉียบพลัน ระหว่างกลุ่มทีมีอาการต่อเยื่อบุและผิวหนังกับกลุ่มที่มีอาการต่อระบบทางเดินหายใจภัทรวรรณ ภูติวรนาถ
2553โครงการวิจัยผลของการได้รับยาพาราเซตตามอลอย่างเรื้อรังต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุผนังหลอดเลือดสมอง : โครงสร้างในระดับจุลทรรศน์อิเลคตรอน และการหลั่งสารกระตุ้นการอักเสบ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์