Browsing by Subject อาคาร -- การอนุรักษ์พลังงาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013An environmental and economic optimal operation of combined cooling and heating and power generation system for building loadThanakorn Petkajee
2540การคำนวณภาระการทำความเย็น และการเลือกขนาดเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสมเทพฤทธิ์ ทองชุบ
2556การประยุกต์ใช้โครงข่ายตัวรับรู้และตัวกระตุ้นไร้สาย ZigBee สำหรับระบบการจัดการพลังงานภายในอาคารตามโพรโทคอล IEEE1888ธนากร อินทสุทธิ์
2552การปรับปรุงอาคารสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกฐิติมา โอฬาริกบุตร
2552การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับอาคารรัฐวิสาหกิจอรรณพ วรรณทองศรี
2551การพัฒนาระบบโครงสร้างบ้านกึ่งสำเร็จรูปน้ำหนักเบาเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแบบยั่งยืนณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์
2554การพัฒนาวิธีการประเมินค่าการถ่ายเทความร้อนรวมและการใช้พลังงานรวมของอาคารชุดพักอาศัยในกรุงเทพมหานครดนุสรณ์ บัวขจร
2556การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ของอาคารประหยัดพลังงานที่ได้รับการส่งเสริมการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR BONUS)พลวุฒิ ไชยนุวัติ
2551การศึกษากฎหมายอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้อาคารควบคุมปฏิบัติตามดารณี ศิลพร
2560การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสภาพแวดล้อมของอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพื่อการใช้งานในยุคปัจจุบัน กรณีศึกษาอาคารมหาจุฬาลงกรณ์และอาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชรินรัตน์ รุ่งเรืองศรี
2555การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุหลังคาที่มีสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีต่ำและฉนวนกันความร้อนทั่วไปอภิชญา อธิคมบัณฑิตกุล
2554การออกแบบระบบจัดการสารสนเทศสำหรับการพัฒนาโครงการอาคารเขียวธนากร ธเนศธนาธร
2556การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสีป้องกันความร้อนผสมอนุภาคซิลิกากับวิธีการป้องกันความร้อนอื่นๆกวิน วิทูรพงศ์
2555การเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านความร้อนของผนังไม้จริงตัดขวางฐิติรัตน์ ลิมป์ปิยพันธ์
2545ประสิทธิผลของการทำความเย็นด้วยท่อใต้ดิน ในการออกแบบอาคารพักอาศัย ในภูมิอากาศแบบร้อนชื้น : กรณีศึกษา บ้านพักอาศัย จ.ชัยภูมิธนรัชต์ ลิมปคุปตถาวร, 2519-
2555ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของสารเคลือบกระจกกันความร้อนของอาคารในเขตสภาพอากาศแบบร้อนชื้นธนะชัย ถาวรวัฒน์สกุล
2554ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารที่มีการบังแดดด้วยรูปทรงอาคารวัชพล โฆษะโก
2554ผลกระทบของมวลอุณหภาพของผนังภายนอกอาคารในทิศทางต่างๆที่มีผลต่อการใช้พลังงานของอาคาร ในเขตร้อนชื้นพิชญะ เพียรพัฒนางกูร
2555ผลกระทบของรูปทรงและการวางทิศทางอาคารสำนักงานต่อประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน ASHRAE 90.1 2007อุโรชา เจียรนัยพานิชย์
2552อิทธิพลของสัดส่วนและทิศทางอาคารที่มีผลต่อการใช้พลังงานในอาคารณัฐภูมิ รับคำอินทร์