Browsing by Subject อาชีพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2013FACTORS AFFECTING CAREER CHOICES OF GRADUATING SENIORS : A COMPARATIVE STUDY BETWEEN KOREAN AND THAI STUDENTS IN COLLEGE OF HUMANITIES AND ENGINEERINGChitrada Deeprompong
2513การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนิสิตปีสุดท้าย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอุณารัตน์ ธรรมมิโกมินทร์
2543การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพ สำหรับอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขวิจิตรา ปัญญาชัย, 2504-
2556การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขาดแคลนพนักงานขับรถบรรทุกในระดับอุตสาหกรรมและระดับธุรกิจปกรณ์ ตระการวชิรหัตถ์
2531การวิเคราะห์ภูมิหลังและกระสวนทางอาชีพของผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษารุจิเรข จิระเสวี
2550การวิเคราะห์สิ่งพิมพ์ข้อมูลอาชีพที่ผลิตระหว่าง พ.ศ.2530-2549ชัยวุฒิ ไชยชนะ
2530การสำรวจความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2527 ในภาคกลางรัชนีนารถ มณีพงษ์
2533การเปรียบเทียบทัศนคติต่องานอาชีพระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วม และไม่ได้เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนิวัฒน์ สนศิริ
2550การเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีเพศ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างกันพลอยพิมพ์ ตันวนรัตน์กุล
2516การเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่ออาชีพครูของนิสิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาสำรวย มีขนอน
2556ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อห้ามการประกอบอาชีพภายหลังพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ
2532ความรับผิดทางละเมิดของผู้ประกอบวิชาชีพศิณีนาถ เกียรติกังวาฬไกล
2551ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู : การวิเคราะห์ข้ามกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์
2551ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพครูของบัณฑิตสาขาการศึกษาสิรนาฏ ผางสระน้อย
2544ลักษณะอาชีพของมารดากับภาวะการตายของเด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทยโยธิน แสวงดี; งามลมัย ผิวเหลือง
2535สภาพและปัญหาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนด้านอาชีพ สำหรับประชาชนเขตพื้นที่ประสบวาตภัยจังหวัดชุมพรสุวรรณา พลภักดี
2546อิทธิพลของอาชีพที่มีต่อการบริโภคดินของคนไทยอายุ 30-50 ปี ในจังหวัดพัทลุงวิชัย เติมผลบุญ
2551โมเดลการวัดโปรไฟล์การตัดสินใจเลือกอาชีพและผลต่อพัฒนาการทางอาชีพของผู้ใหญ่ตอนต้น : การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของโมเดลแข่งขันนิปัทม์ พิชญโยธิน