Browsing by Subject อารมณ์ขัน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Humor In Mo Yan’s NovelsYueyan Yao
2540กลยุทธ์การใช้อารมณ์ขันในการโฆษณาทางโทรทัศน์พรรณทิพา อุปลวรรณา
2554การประกอบสร้างเชิงสังคมของอารมณ์ขันในรายการตลกสถานการณ์ทางโทรทัศน์ไทยวิทยา พานิชล้อเจริญ
2545การสื่อความหมาย การสร้างอารมณ์ขัน และสัมพันธบทในการ์ตูนระกากับราณีพุทธชาด สุขรอด, 2521-
2540การเปิดรับรายการที่แทรกอารมณ์ขันทางโทรทัศน์ การรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครขนิษฐา สง่าวงศ์วิจิตร
2543การใช้อารมณ์ขันในภาพโฆษณาทางนิตยสารรณชัย ยิ้มแย้ม
2533ร้อยแก้วแนวขบขันของไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7ใกล้รุ่ง อามระดิษ