Browsing by Subject อาหารเสริม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2013THE ROLE OF COENZYME Q10 AND CIRCUIT RESISTANCE TRAINING ON ENERGY EXPEDITURE AT REST AND DURING SUBMAXIMAL TREADMILL WALKING IN 40-60 YEARS OLD OVERWEIGHT WOMENThiti Yanprechaset
2534การผลิตอาหารเสริมสำหรับทารกโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นวราภรณ์ จำรูญธเนศกุล
2555การวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนในกลุ่มผู้มาออกกาลังกายเพศชายในศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 2012วรัชญา ปฐมบุรี; วิภาดา กิติรัตน์ตระการ; วิภาวดี กอเจริญรัตน์; ฐิตินันท์ เอื้ออานวย
2554การศึกษานำร่องผลของอาหารเสริมใบมะรุมต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงวิพัชร พันธวิมล
2542รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครชนชญาน์ จันทร์ธิวัตรกุล
2543วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับอาหารเพื่อสุขภาพในบริบทสังคมเมืองธนภูมิ อติเวทิน
2550โครงการวิจัย การคัดสายพันธุ์พริกและงาเพื่อการประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2วรินทร ชวศิริ; สันติ ทิพยางค์; ธรรมนูญ หนูจักร; ปรีชา ภูวไพรศิริศาล; พัฒทรา สวัสดี; ลักษณา ดูบาส