Browsing by Subject อุณหภูมิ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การทำลายเชื้อไวรัสเอเวียนอินฟลูเอนซาสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 1 ที่แยกได้จากไก่ในประเทศไทยด้วยสารเคมีและวิธีทางกายภาพสุวรักษ์ วรรณรัตน์
2545การประยุกต์ใช้การระเหยของน้ำโดยไม่เพิ่มความชื้นเพื่อลดอุณหภูมิอากาศภายในห้องนฎา แสนราษฎร์, 2522-
2544การลดอุณหภูมิวัสดุปูพื้นภายนอกอาคารโดยวิธีการระเหยเลิศลักษณ์ วุฒิสุวรรณ, 2517-
2547การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสามคทาวุธ ไชยแสน, 2521-
2538การศึกษาอุณหภูมิที่ผิววัสดุปูพื้นภายนอกอาคารในเชิงความสัมพันธ์ กับมวลสาร สี และพื้นผิววัสดุนิสรา อารุณี
2530การเผาไหม้หินน้ำมันอย่างต่อเนื่องในฟลูอิไดซ์เบดศิริกุล วงศ์ประกรณ์กุล
2549ผลของการอบแห้งแบบ 2 ขั้นตอน และอุณหภูมิในการเก็บต่อปริมาณสารหอม 2-อะเซทิล-1-พีโรลีน และคุรภาพการสีของข้าวขาวดอกมะลิ 105 Oryza sativa L.ธัญญารัตน์ เตชทรัพย์อมร
2541ผลของความเค็ม สารอาหาร ความเป็นกรด-เบส และอุณหภูมิต่อการเติบโตของสาหร่ายสีเขียว Pedinomonas noctilucaeศรัณยา รักเสรี
2557ผลของอุณหภูมิ ความเค็ม และความเป็นกรด-เบสต่อการเจริญระยะต้นของ ตัวอ่อนปะการัง Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) และ Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)วิภาดา ลลิตภัทรกิจ
2529ผลของอุณหภูมิที่มีต่อความเป็นพิษเฉียบพลันของคลอรีน ในสัตว์น้ำวัยอ่อนบางชนิด : กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียนขาว และปลาดุกอุยโสภัณ ใจรักพันธุ์
2534รายงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องวัดและบันทึกดรรชนีอุณหภูมิแบบ WBGT รุ่น NTG 1701 Aธัชชัย สุมิตร; สุวิทย์ ปุณณชัยยะ
2554อิทธิพลของอุณหภูมิระหว่างกระบวนการเก็บและละลายสิ่งส่งตรวจต่อผลของค่าการทำงานของเรนินในพลาสมา และสัดส่วนของอัลโดสเตอโรนต่อเรนิน ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีค่าการทำงานของเรนิน ในพลาสมาต่ำนวรัฐ เพ็งผ่อง
2518อิทธิพลของอุณหภูมิอากาศแวดล้อมต่อสมรรถภาพทางการงานที่ศึกษา โดยวิธีเออร์โกเมตรีย์นิ่มนวล สกุลพานิช
2557แนวทางการปรุงแต่งสภาพแวดล้อมเพื่อความรู้สึกสบายนอกร้านกาแฟจิตรา สุขประเสริฐ