Browsing by Subject อุบัติเหตุ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กลไกการแพร่สัญญาณแบบเลือกสำหรับโครงข่ายแอดฮอกระหว่างยานพาหนะโดยใช้การวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์บนถนนรัฐพล ผิวกำพล
2539การเกิดอุบัติเหตุจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อแบบ ยูนิเวอร์แซล พรีคอชั่น ของพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ /วิภา ภาวนาภรณ์
2552สัดส่วนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการกลับมาทำงานภายหลังการสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพของรยางค์ส่วนบนที่เกิดจากอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานพิพัฒน์ พูลทรัพย์
2546อัตราอุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประสบอุบัติเหตุใน อดีตและ 1 ปีที่ผ่านมาของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราจินตนา พิทักษ์ทรัพย์
2526อุบัติเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นภัทรจันทร์ ใจสว่าง
2558แนวทางการตีความ คำว่า “อุบัติเหตุ” กรณีความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสาร ในการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศเกิดกันยา ธำรงสิริภาคย์