Browsing by Subject เด็ก -- การเลี้ยงดู

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
1964Child rearing practices and parents' expectations as perceived by middle class adolescentsChirapa Kowatrakul
2550การนำเสนอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร สำหรับบิดาหรือมารดาที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลำพังกษิรา โพธิวรรณ
2550การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเขมรถิ่นไทยตามแนวทฤษฎีการสร้างพลังภูมิปัญญาชาวบ้านทิพจุฑา สุภิมารส
2558การพัฒนาเครื่องมือวัดการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองตามการรับรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวคิดการอบรมเลี้ยงดูของ Schaeferปัณณ์วิชญ์ จาตุกัญญาประทีป
2531การวิเคราะห์การอบรมเลี้ยงดูที่ได้รับและพฤติกรรมของตัวละครเอก ในวรรณคดีไทย สมัยรัชกาลที่ 2วีระเกียรติ รุจิรกุล
2536การศึกษาการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยเรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่มารับบริการจากหน่วยงานทางการศึกษา และฟื้นฟูสมรรถภาพในกรุงเทพมหานครสุณีย์ บรรจง
2510การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของมารดา เกี่ยวกับการเลี้ยงดูอบรมเด็กระหว่างมารดาของเด็กปรกติ และมารดาของเด็กปัญญาอ่อนสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์
2514การศึกษาเปรียบเทียบสังคมประกิตและบุคคลิกภาพของบุตร ที่บิดามารดามีระดับการศึกษาต่างกันกฤตยา กฤษฎาวุฒิ
2514การศึกษาเปรียบเทียบสังคมประกิตและบุคลิกภาพของบุคคลจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่างกันเกื้อกูล ทาสิทธิ์
2524การเปรียบเทียบระดับการควบคุมตนเองโดยมาตรประมาณค่า เอส ซี เอส ของนักศึกษาที่มีการรับรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน และมีสัมฤทธิผลทางการเรียนต่างกันสุวัลยา วงษ์กระจ่าง
2515ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูในด้านความเข้มงวด การลงโทษกับความคิดสร้างสรรค์ของบุตรรัชนี กิติพรชัย
2545ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การสนับสนุนทางสังคม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับเชาวน์อารมณ์ของพยาบาลประจำการ หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครเสาวรส คงชีพ
2516ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย กับความคิดสร้างสรรค์เพ็ญรุ่ง ปานใหม่
2553ประสบการณ์ด้านจิตใจของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในการเลี้ยงดูบุตร : การศึกษาเชิงคุณภาพสุชาดา สร้อยสน
2524ประเภทของการอบรมเลี้ยงดูตามการรับรู้ กับระดับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ในจังหวัดอุดรธานียาใจ จุลพงษ์