Browsing by Subject เพศในสื่อมวลชน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การคัดเลือกและฝึกฝนนักแสดงสำหรับหนังสั้นในมิติเพศวิถีโครงการ Thai Queer Short Film 1กัญญพิชญ์ ปวิดาภา
2554การนำเสนอภาพและภาพแบบฉบับทางเพศในภาพข่าวกีฬาณัฐพล ผดุงทรัพย์
2545การวิเคราะห์วาทกรรมเรื่องเสรีภาพทางเพศ ในการตอบปัญหาทางเพศของสื่อมวลชนไทยจิณณ์นภัส แสงมา, 2520-
2547การแสวงหาข่าวสาร การใช้ประโยขน์ และความพึงพอใจต่อความรู้เรื่องเพศของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารผู้หญิงภาษาไทยชื่อต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครสุวัลยา นูเร, 2521-
2549นัยของเนื้อหาที่เกี่ยวกับสินค้าทางเพศที่นำเสนอทางสื่อสิ่งพิมพ์กิตติโชติ บัวใจบุญ
2556ผลของการใช้สื่อในการเปลี่ยนเจตคติต่อชายรักชายทักษ์ดนัย วังวล; ศิรินภา ชูรัศมี
2544วาทกรรมการสื่อความหมายของนิวัติ กองเพียร นู้ดคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารรายสัปดาห์ "มติชน"อวยชัย สังสนา, 2509-
2542เครือข่ายการแพร่กระจายของสื่อที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศในกรุงเทพมหานครสุณีย์ แววมณี