Browsing by Subject เวิลด์ไวด์เว็บ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การดึงข้อมูลล่วงหน้าบนเว็บโดยเปลี่ยนแปลงตามแบนวิดท์ภรศิษฐ์ ธนวุฒิวัฒน์
2544การต่อสู้ทางวาทกรรมของโสเภณีหญิงไทยจากสื่อกระแสหลักสู่เวิลด์ ไวด์ เว็บบุษบรรณ จีนเจริญ
2540การประเมินการเข้าถึงฐานข้อมูลวัฒนธรรมไทย ที่ใช้ระบบดรรชนีไฮเพอร์ลิงค์กรองทิพย์ ศรีตะปัญญะ
2543การพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมค้นผ่านเว็บแคชร่วมกันยุทธกานต์ ปรุงเกียรติ
2543การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของยูอาร์แอลกับการใช้บริการเว็บแคชนพรัตน์ พรมมหาไชย
2542การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการแทนที่ในพร็อกซีแคชพรทวี วัฒนวิทูกูร
2542การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการแทนที่ในพร็อกซีแคชพรทวี วัฒนวิทูกูร
2543การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้ระบบแคชเดี่ยวกับการใช้ระบบแคชเพื่อนบ้านในเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บบุรินทร์ ช้างน้อย
2544การศึกษาวิธีการคงความต้องกันของเอกสารในเว็บแคช โดยใช้วิธีการส่งข้อความการร้องขอแบบไอเอ็มเอสล่วงหน้าอัมพุชินี พัฒนกำจร
2543การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ขั้นตอนวิธีการบีบอัดข้อมูลกับข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บแคชกัลย์ แก้วแก่น
2547การออกแบบและพัฒนาระบบการนัดหมายและประชุมโดยใช้เทคโนโลยีเว็บสุชาติ สระกบแก้ว
2543การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศตราสารหนี้ สำหรับการบริการลูกค้าโดยผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตพูนศักดิ์ สามิตติธาดา
2540การออกแบบและพัฒนาเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับการสื่อสารสารสนเทศจารุวรรณ ช่วยเดช
2544การเชื่อมประสานเชิงโต้ตอบระหว่างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับเครื่องบริการเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครสิรินันท์ จิรดิลก
2541การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรพัฒนาเอกชนไทยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตพรเพ็ญ พยัตยากุล
2549การใช้ประโยชน์จากการหลอมรวมสื่อและเครือข่ายบนเวิลด์ไวด์เว็บในรายการอะคาเดมี่ แฟนเทเซียพิชญาณี ภู่ตระกูล
2542การใช้และไม่ใช้เว็บไซต์สถาบันวิทยบริการ ของคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอรนุช เศวตรัตนเสถียร
2540ธุรกิจการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยอดิศักดิ์ อนันนับ
2541บทบาทของเว็บไซด์ไทยในกระบวนการประสานสังคมสายชล บูรณกิจ
2541บทบาทของโฮมเพจฯ "Intercast.Loxinfo" ในช่องทางใหม่ของการสื่อสารมวลชนชาญวิทย์ เจริญกิจชัยชนะ