Browsing by Subject แบคทีเรียกรดแล็กติก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Screening and identification of selected halophilic bacteria producing histamine and alkaline phosphataseJaruwan Sitdhipol
2539การคัดเลือกเชื้อและการผลิตเอกโซพอลีแซคคาไรด์จากแลคติกแอซิดแบคทีเรียจันทร์จนา ตันสกุล
2554การคัดเลือกแบคทีเรียและภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดดี-แลกติกบุษบาทิพย์ ประเสริฐศักดิ์
2540การผลิต Exopolysaccharides โดยเชื้อแบคทีเรียแลคติคและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร : รายงานผลการวิจัยสุวิมล กีรติพิบูล; สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์; ฐิตาภา เขียวขจี
2554การผลิตกรดแอล-แลกติกแบบต่อเนื่องโดย Rhizopus oryzae ที่ถูกตรึงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเบดสถิตวารุณี พิมทอง
2556การพัฒนาเทคนิคการหมักที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับกรดดี-แล็กติกที่มีความบริสุทธิ์เชิงแสงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกวนกล้า จันทนวัลย์; ณัฏฐา ทองจุล; Kentaro Kodama
2539การพิสูจน์เอกลักษณ์และคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรีย จากอาหารหมักดองพื้นเมืองที่ผลิตสารยับยั้งจุลินทรีย์กิตติมา จริยพฤติ
2541การเปรียบเทียบการให้โพรไบโอติกในการเลี้ยงไก่ปัญชลี ประคองศิลป์
2541การใช้แลคติกแอซิดแบคทีเรียเป็นโพรไบโอติกเพื่อเสริมในอาหารไก่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์; ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์; ปัญชลี ประคองศิลป์
2551ผลของแลคติกแอซิดแบคทีเรียต่อการเจริญเติบโตของเชื้อสเตรปโตคอคไค : การศึกษาในห้องปฏิบัติการเบญจวรรณ เลิศปันณะพงษ์
2554ภาวะที่เหมาะสมของการผลิตกรดแลกติกในเฟด-แบตซ์โดยการเพาะเชื้อแบบผสมของแลกติกแอซิดแบคทีเรียฐิติมา นุธิรงค์
2555เอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จากแล็กติกแอซิดแบคทีเรียและการประยุกต์ในน้ำสลัดวิชชุดา วิไลรัศมี
2547แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว Lates calcariferทศพร เรืองรักษ์ลิขิต, 2524-
2548แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer : รายงานฉบับสมบูรณ์สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล; ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์