Browsing by Subject แบบเรียนสำเร็จรูป

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 65  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณโดยประมาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมวรรณี วิมาลา
2540การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง วิชากีตาร์เบื้องต้นสำหรีบผู้เรียนกลุ่มสนใจ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์พิเศษ ภัทรพงษ์
2559การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาเหมวรรณ ขันมณี
2539การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่อง กระบวนการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)สกาวเดือน มงคลสุคนธรัก
2553การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสำเร็จของระบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทยกนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์
2555การพัฒนารูปแบบการออกแบบบทเรียนสถานการณ์จำลองบนเว็บเพื่อพัฒนา ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนเตรียมทหารสุธาศินี เจริญยิ่ง
2541การพัฒนารูปแบบศูนย์ผลิตบทเรียนสื่อประสมของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพวงแก้ว กล่ำกลาง
2527การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการสอนแบบโปรแกรมกับการสอนตามปกติ โดยใช้การวิเคราะห์แบบเมทตามานิตย์ โพธิกุล
2521การสร้างชุดการสอน เรื่อง "แม่เหล็ก" และ "เครื่องผ่อนแรง" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ในห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนมาลินี เผ่าพรหม
2519การสร้างตำราแบบโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่โกวิท ฉิมทับ
2522การสร้างบทฝึกแบบโปรแกรมเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านภาษา สำหรับเด็กเริ่มเรียนนวลตา สุวรรณโชติ
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน สำหรับนิสิตนักศึกษาศิลปศึกษาจิราภรณ์ ตุลยานนท์
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชา "สื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์" สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยปีที่ 4ไพศาล แสงแก้ว
2521การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง "คัลคูลัสเบื้องต้น" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดนัย ยังคง
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง "การจัดลำดับและการจัดหมู่" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปราโมทย์ เงียบประเสริฐ
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง "ระบบจำนวนจริง" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภิญโญ เงียบประเสริฐ
2518การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง "คำคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นกว่าโดยการเติมปัจจัย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดยาใจ ชัยคณานุกูล
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง "คำคุณศัพท์เหรียบเทียบชั้นสูงสุดโดยการเติมปัจจัย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดเพ็ญศรี สนับบุญ
2522การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง "การเข้าประโยคในภาษาไทย" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงภิเษก จันทร์เอี่ยม
2521การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง "คำอุปมาอุปไมย" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมณีรัตน์ อุดมวรรณนนท์