Browsing by Subject แบบเรียน -- ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสืออ่านเพิ่มเติมและหนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521ศศิวิมล รอบคอบ
2535การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสมศิริ มาลีแก้ว
2534ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษาสุมน อมรวิวัฒน์; อำไพ สุจริตกุล; ดวงเดือน อ่อนน่วม; ทิศนา แขมมณี; นิรมล สวัสดิบุตร; ปานตา ใช้เทียมวงศ์; พชรวรรณ จันทรางศุ; รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์; วารี ถิระจิตร; สำลี ทองธิว; อุมา สุคนธมาน; กิติยวดี บุญซื่อ; น้อมศรี เคท; ประคอง สุทธสาร; ประภัสสร์ รุจิพร; พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ; พูนสุข บุณย์สวัสดิ์; แรมสมร อยู่สถาพร; วรรณี ศิริโชติ; โสภาพรรณ ชยสมบัติ; อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร
2554ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503-2544 : การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษวิสันต์ สุขวิสิทธิ์
2533แบบเรียนสังคมศึกษากับการกล่อมเกลาทางการเมืองไทย ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ศึกษากรณีความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์วัชรินทร์ มัสเจริญ