Browsing by Subject โฆษณาทางโทรทัศน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541กระบวนการสร้างและประสิทธิผลของวาทกรรมภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคม ทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2538-2540สมภพ กิ่งเงิน
2540กลยุทธ์การใช้อารมณ์ขันในการโฆษณาทางโทรทัศน์พรรณทิพา อุปลวรรณา
2538การรับรู้ และการจดจำภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ และพฤติกรรมการซื้อและใช้ยาแก้ปวดลดไข้ ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเขตกรุงเทพมหานครนิศากร ตัณลาพุฒ
2553การรับรู้ภาพความเป็นชายในโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเองสำหรับผู้ชายทางโทรทัศน์พงษ์ศักดิ์ พุ่มประดิษฐ์
2540การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหางานโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประเภทส่งเสริมสังคมทางสื่อโทรทัศน์ (พ.ศ.2535-2539)ทรงศิริ พันธุเสวี
2541การศึกษาทัศนคติของนักเรียน และนิสิตนักศึกษาต่อโฆษณาทางโทรทัศน์เบญจา แซ่เซีย
2539การศึกษาวิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์พรรณเจริญ วนแสงสกุล
2549การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์โดยใช้ทฤษฎีแฟนตาซีวิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์
2554การสื่อสารตราสินค้าที่เป็นแก่นของรายการกับทัศนคติและคุณค่าตราสินค้าของผู้ชมรายการรินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล
2547การสื่อสารและปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นอุรยา วงศ์ไชยคง, 2523-
2553การเข้ารหัสและการถอดรหัสของโฆษณาส่งเสริมสังคมทางโทรทัศน์ไทย ในปี พ.ศ. 2551วรางคณา ไข่มุก
2543การเปิดรับสารและทัศนคติของกลุ่มคนวัยทำงาน ต่อการโฆษณาเพื่อสิ่งแวดล้อมทางโทรทัศน์สิทธิชัย เทวธีระรัตน์
2542การใช้การจูงใจด้านความรู้สึกผิดในโฆษณาส่งเสริมสังคมทางโทรทัศน์ชุรีพันธ์ สะวานนท์, 2516-
2545การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อโทรทัศน์ การเปิดรับโฆษณา และทัศนคติที่มีต่อโฆษณาดวงพร เวทไว, 2522-
2541การใช้ภาพที่ไม่คาดคิดมาก่อนเป็นเครื่องมือช่วยจำและผลที่มีต่อการระลึกถึงภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์วรรณรัตน์ แสงสุรีย์วัชชรา
2543ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักสร้างสรรค์งานโฆษณา ที่มีต่อวิธีการและกฎหมายควบคุมการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์อนัฆ เอื้อวัณณะโชติมา
2545ความเชื่อ ทัศนคติต่อโฆษณา และพฤติกรรมการหลีกเลื่ยงโฆษณาของผู้บริโภค ที่มีต่อโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกระจายเสียงเอกกมล พวงเกษม
2539ทัศนคติของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาที่ใช้ทั่วโลกมนกานต์ หงษ์กราย
2541ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาที่มีนัยเปรียบเทียบกิ่งกาญจน์ อนุเธียร
2533ประสิทธิผลของสื่อวิดีทัศน์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โครงการอีสานเขียววัฑฒนา จันทร์จรัสวัฒนา