Browsing by Subject โทลูอีน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2013ADSORPTION EQUILIBRIA OF BENZENE, TOLUENE, AND XYLENE ON MANGANESE-EMBEDDED PAN ACTIVATED CARBON NANOFIBERS FABLICATED BY ELECTROSPINNINGYanisa Kaewmanee
2013EFFECT OF ION TYPES AND ION CONCENTRATIONS ON THE OXIDATION REACTION OF TOLUENE TO BENZALDEHYDE OVER AL-TS-1 CATALYSTParichat Pongjirawat
2555Health risk assessment of workers exposure to BTEX from incense smoke at worship places in BangkokVee Maspat
2008Production of cresols in a one-step reactionRojarek Passasadee
2018Removal of mixed VOCs of benzene, Toluene and xylene by a multistage corona discharge systemNitikorn Ditthawat
2014TEMPORAL PROFILE OF BTEX AT THE AREA OF PETROL STATIONPattamaporn Rattanajongjitrakorn
2555การประเมินการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน) ของประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตยรัตนา สำโรงทอง; วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์; สุนันทา วงศ์ชาลี; พีรญา อึ้งอุดรภักดี
2553การประเมินการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลีน) ของประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตย : โครงการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2552การรีฟอร์มด้วยไอน้ำของโทลูอีนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลออกไซด์บนทัลค์สุธารัตน์ พัวเจริญ
2542การวัดความเข้มข้นของโทลูอีนและไซลีนในอู่พ่นซ่อมสีรถยนต์ดุษฎี หมื่นห่อ
2558การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2 ในการกำจัดโทลูอีนร่วมกับไนโตรเจนมอนอกไซด์ทศพล ปานสัสดี
2537การศึกษาภูมิคุ้มกันในผู้ที่เสพติดโทลูอีน : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; อรุณ ลีลาพฤทธิ์
2548การหาค่าตัวแปรทางจลนพลศาสตร์ของการร่วมย่อยสลายไตรคลอโรเอทธิลีนแบบใช้อากาศโดยจุลินทรีย์ที่โตบนโทลูอีน หรือโตบนเบนซิลแอลกอฮอล์กฤษฎี จองโชติศิริกุล
2556การหาสภาวะที่เหมาะสมของการกลั่นสารผสมโทลูอีนและบิวทิล เซลโลโซล์วชนะเดช ม่วงจีน
2542การออกแบบหอกลั่นแบบเบดบรรจุสำหรับการแยกเบนซีน โทลูอีน และไซลีน จากไพโรไลซิสแก๊สโซลีนอภิสิทธิ์ ทัศนา, 2516-
2539ความชุกของการได้รับโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัยวิไล ชินเวชกิจวานิชย์; สุนทร ศุภพงศ์; ชนิดา พลานุเวช; วีนัส อุดมประเสริฐกุล; สมชาย อิสระวาณิชย์; วราพรรณ ด่านอุตรา
2555ประสิทธิภาพของแผ่นฟอกอากาศเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์ในการกำจัดสารโทลูอีนโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสพลอย สุจริตธรรม
2552ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการรีฟอร์มโทลูอีนด้วยไอน้ำเชิงเร่งปฏิกิริยาบุษกร เซี่ยงเห็น
2538ผลของโทลูอีนต่อการตกไข่และการตั้งครรภ์ในหนูแรทพิมลพร เชาวน์ไวพจน์