Browsing by Subject โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 73  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1993Development of a microcomputer program for predicting gentamicin dosage regimens and serum levels by pharmacokinetic calculationsSurassawadee Suntharasaj
2556กรอบงานสารสนเทศควบรวมสำหรับการค้นคืนเอกสารมีโครงสร้างในองค์กรนัทธี ศรีหาจักษ์
2530การจำลองกิจกรรมในห้องปฏิบัติการเคมี โดยใชัไมโครคอมพิวเตอร์สมศักดิ์ กิจสุขจิต
2526การจำลองอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์สำหรับกรณีของอุทกภัยสมศักดิ์ เกียรติสุรนันท์
2556การจำแนกต้นไม้ตัดสินใจสำหรับชุดข้อมูลไม่สมดุลโดยใช้น้ำหนักต่างกันบนข้อมูลสังเคราะห์สุรพงษ์ เชี่ยวสกุลวัฒนา
2556การตรวจสอบแนวทางการประยุกต์ใช้วิธีการจัดระดับขั้นความละเอียดของข้อมูลสำหรับแบบจำลองสารสนเทศอาคารของสถาบันสถาปนิกอเมริกัน กับวิธีการหาปริมาณงานสถาปัตยกรรมในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทยชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ
2533การถ่ายแฟ้มข้อมูลระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์และเมนเฟรมโดยใช้ไฮดรา-ทูศิริชาติ จงอานนท์
2526การทดลองและการวิเคราะห์สะพานแบบบ๊อกซเกอร์เดอร์ปลายเฉียงโกเมน ตันฑ์มานะธรรม
2550การทำนายตำแหน่งสไปลไซต์โดยใช้ต้นไม้การตัดสินใจและแบบจำลองมาร์คอฟสืบกุล กาญจนสุกร์
2538การประดิษฐ์โปรแกรมกำจัดเสียงสะท้อนในระบบโทรศัพท์วาทิต เบญจพลกุล
2524การประมาณค่าพารามิเตอร์เมื่อมีขนาดตัวอย่างน้อย : ลักษณะปัญหา วิธีแก้และคอมพิวเตอร์โปรแกรมชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2540การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ้างอิงสรุปเพื่อให้คะแนนการสอบเรียงความ และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2539การพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบเพื่อควบคุมพัสดุต่างประเทศสำหรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าวิศณุ อัศวิษณุ
2532การพัฒนาระบบควบคุมกลุ่มลิฟต์วรวุฒิ จิตขจรวานิช
2529การพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบเอ็มเอสดอสให้รับภาษาไทยประมูล เสริมสุข
2541การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษากิตติพงษ์ สุพรรณวิบูล
2550การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน เสริมกำลังด้วยวัสดุสังเคราะห์ปกรณ์ มหารักษ์
2541การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ ข่ายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีความยืดหยุ่น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มนตรี วงศ์ศรี
2541การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบความรอบรู้ตามจุดประสงค์ในการคิดคำนวณพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3นิตยา โอบอ้อม
2546การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคที่อาศัยหลักการตกตะกอนและการคำนวณประสิทธิภาพของไซโคลนกมรัช เจิมศิริศักดิ์พงษ์