Browsing by Subject ไลเคนแพลนัส

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในผู้ป่วยไลเคนพลานัสในช่องปากปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์
2552การประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากไทยกลุ่มหนึ่งปิยนาถ กุยสาคร
2531การเปรียบเทียบการใช้ฟลูโอซิโนโลน อเซทโทไนด์ โซลูชั่นกับไทรแอมซิโนโลน อเซทโทไนด์ในออราเบสในการรักษาไลเคน พลานัสในช่องปาก : รายงานผลการวิจัยลัคนา เหลืองจามีกร; กอบกาญจน์ ทองประสม; วณี ทวีทรัพย์
2546การเปรียบเทียบผลการรักษารอยโรคไลเคนพลานัสในช่องปากระหว่างยาฟลูโอชิโนโลน อะเซทโทไนด์ 0.1% กับยาผสมระหว่างยาฟลูโอซิโนโลน อะเซทโทไนด์ 0.1% และโคลไทรมาโซล 1%ภัทรายุ แต่บรรพกุล, 2520-
2547การแสดงออกของทูเมอร์เนคโครซิสแฟกเตอร์-แอลฟาในไลเคนพลานัสในช่องปากวิไลรัตน์ สฤษฎีชัยกุล, 2521-
2549การแสดงออกของอินเตอร์เฟอรอน-แกมมาในผู้ป่วยโรคไลเคนพลานัสในช่องปากพิมพ์พร รักพรม
2549ทูเมอร์เนคโครซิส แฟกเตอร์-แอลฟาในไลเคนพลานัสในช่องปากที่รักษาด้วยยาฟลูโอซิโนโลน อะเซทโทไนด์ ความเข้มข้น 0.1% : รายงานผลการวิจัยกอบกาญจน์ ทองประสม; กิตติพงษ์ ดนุไทย
2548ทูเมอร์เนคโครซิสแฟกเตอร์-แอลฟาในไลเคนพลานัสในช่องปากที่รักษาด้วยยาฟลูโอซิโนโลน อะเซทโทไนด์ ความเข้มข้น 0.1% : รายงานผลการวิจัยกอบกาญจน์ ทองประสม; กิตติพงษ์ ดนุไทย