Browsing by Subject Banks and banking -- Thailand

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Economic globalization and its consequences on local firms' competence-based competition : a model of efficiency in the Thai banking industrySarayuth Saengchan
2006The impact of foreign entry on the Thai banking sector-revisitedHerberholz, Chantal
2550กลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ในการปรับเปลี่ยนตราสินค้าของธุรกิจธนาคารไทยกัญศลักษณ์ พาทีเฉย
2528การศึกษาการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทยศิริมา ปาณฑุรังคานนท์
2553การเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพต้นทุน และประสิทธิภาพกำไร โดยใช้วิธีการกระจายแบบอิสระ : กรณีศึกษาธนาคารในประเทศไทยภณิดา ภิญโญศรี
2553การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารพาณิชย์ไทยวิกานดา มุทิตานนท์
2554ตัวชี้วัดความมีชื่อเสียงของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการรับรู้ของนักลงทุนและพนักงานอรรถนียา เปล่งวิทยา
2558ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์ฟ้าส่อง พูลผล
2554ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อพฤติกรรมเสี่ยงของธนาคารกันตภณ ศรีชาติ
2557พฤติกรรมการชักนำความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ไทยในระบบการคุ้มครองเงินฝากสริตา สมยศ
2556พัฒนาการของการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในลักษณะของ Universal Banking และกลไกทางกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: บทเรียนจากความล้มเหลวของการคุ้มครองผู้บริโภคช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2008คึกฤทธิ์ สิงหฬ
2520มาตรการในการให้ความคุ้มครองต่อผู้ฝากเงินของธนาคารพาณิชย์กัลยา กาญจนวิสุทธิเดช
2552วินัยตลาดกับพฤติกรรมการติดตามฐานะทางการเงินและความเสี่ยงของผู้ฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ไทยกิตติศักดิ์ ฤทธิดิลก