Browsing by Subject Biodiversity

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Degenerate primer designing system for gene biodiversity study using dynamic pattern matchingWeeris Treeratanajaru
2011Mangrove mud metagenome : the source of new gene involving in bioactive compound biosynthesis and microcial diversity accessAnirut Limtrakul
2556ความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯธงชัย งามประเสริฐวงศ์; อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2555ความเหมาะสมในการกำหนดมาตรการทางอาญาต่อการกระทำที่เกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจากนอกราชอาณาจักรณัฐพล มัตติทานนท์
2553โครงการผลิตนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับปริญาโท - เอก (เล่ม 1) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 5 (ปีงบประมาณ 2553)กำธร ธีรคุปต์
2553โครงการวิจัยย่อย การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : รายงานผลการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2553ผุสตี ปริยานนท์; มาลินี ฉัตรมงคลกุล; สุชนา ชวนิตย์; สุรีรัตน์ เดี่ยววานิชย์; วรณพ วิยกาญจน์; วิเชฎฐ์ คนซื่อ; บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์; ชัชวาล ใจซื่อกุล; นพดล กิตนะ; จิรารัช กิตนะ; ชิดชัย จันทร์ตั้งสี; มารุต เฟื่องอาวรณ์