Browsing by Subject Buddhism

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การนำเสนอรูปแบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวพุทธศาสตร์ดลพัฒน์ ยศธร
2554การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมผู้สร้างสรรค์พุทธศิลป์เพื่อการธำรง และการสืบต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์พุทธศิลป์วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
2555การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสำหรับแม่ชีไทยนันทภา ปัญญารัตน์
2552การเกิดปัญญาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธสุภาพร ประดับสมุทร
2540กุฏิก่ออิฐถือปูนประชา แสงสายัณห์
2557คติพุทธในชุมชนไทยพุทธพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีทิตยาพร มิตรอุดม
2555เหตุการณ์ในชีวิตทางลบ การนับถือศาสนา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และความสุขในบริบทพุทธธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมนัสชนน์ คุณาพรสุจริต