Browsing by Subject Chulalongkorn University -- Students

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2006Everyday Chinese listening proficiency guidelines : a case study of Chulalongkorn University studentsApisara Pornrattananukul
2011Knowledge and attitude regarding human papillomavirus, human papillomavirus vaccine and cervical cancer, human papillomavirus vaccination history among female bachelor degree students at Chulalongkorn UniversityArty Kaur Sachdev
1966A systematic study of certain common mistakes in English made by Chulalongkorn University students with special reference to grammatical structurePranee Kullavanijaya
2511การวิเคราะห์ความเชื่อในด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุจิตรา รักเกียรติ
2529การออกกลางคันของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ภูมิหลังและการรับรู้สาเหตุฉวีวรรณ วัฎฎานนท์
2529การเปรียบเทียบลักษณะนิสิตจำแนกตามสาขาวิชา : การศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมยุรี สุทธิเลิศอรุณ
2517การเปลี่ยนทัศนคติของนิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณะครุศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อกิจกรรมนิสิตกานดา พู่พุฒ
2517การเปลี่ยนทัศนคติของผู้นำกิจกรรมนิสิตที่มีต่อกิจกรรมนิสิต ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลัดดา กิติวิภาต
2549การใช้สารนิเทศบนเว็บไซต์ของนิสิตปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบงกช จราวิวัฒน์
2515ความคิดเห็นของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใช้สื่อมวลชน เพื่อการศึกษาตวงแสง สุวรรณศร
2554ความต้องการที่พักอาศัย โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณจุฬาซอย 9 (หมอน 41) ของนิสิตและบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิริธร นาคทอง
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีและความวิตกกังวลจากการบริโภคสื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยประเวศน์ โชติภิญโญกุล; พิชามญชุ์ ชีวะวิบูลย์พันธ์; สุวรรณา อนันตกฤษณ์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1ณัฐวุฒิ ศรีวัฒนาวานิช; มินตรา ศรศิริ
2558ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของนิสิตชั้นปีที่ 1ระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนภัสกร ขันธควร
2551คุณภาพชีวิตของนิสิตที่อยู่หอพักในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิสัญ อ่างเฮ้า
2510จุดมุ่งหมายในชีวิตของนิสิตปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรียาพร พวงอิศวร
2552บทบาททางเพศ พฤติกรรมก้าวร้าว และกลวิธีในการเผชิญปัญหาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉัตรี บุณยานันท์; เนตรชนก ไชยชำนาญ; ภัชวรรณ พันธ์วุฒิกร
2518บุคลิกภาพของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวัดด้วยอีพีพีเอสรัตนา เทพดลไชย
2554ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่รู้จากการบูรณาการอีเลิร์นนิ่งในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภัทรพร อุณหเศรษฐ์
2554รูปแบบความผูกพันในวัยผู้ใหญ่สัมพันธ์กับรูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจีราวรรณ สันติดำรงพันธ์; ชมพูนุท อบน้ำ; ธัญญสินี ศิลปโสภณ