Browsing by Subject Dementia

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Dementia prevalence among the elderly in Taiban sub-district Samutprakarn provincePannisa Doungkaew
2014Development of Multi-component Counseling Program for Enhancing Resilienceamong Thai Caregivers of Older Person with DementiaThidajit Maneewat
2556การศึกษาความชุกของพฤติกรรมก้าวร้าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ที่คลินิกโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปิ่นชนานันท์ ตังอังคะนันท์
2537การสำรวจภาระของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่บ้านวรรณนิภา สมนาวรรณ
2555คุณภาพการนอนหลับ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่คลินิกโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วรวุฒิ ร่มไทร
2560ประสบการณ์ของพยาบาลที่ดูแลญาติผู้สูงอายุในครอบครัวที่มีภาวะสมองเสื่อมธวัชชัย เขื่อนสมบัติ
2558ปัจจัยทำนายความรุนแรงของอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่มีอาการซึมเศร้าฐนิษฐา กลีบบัว
2556ผลของโปรแกรมการระลึกความหลังต่อการรู้คิดของผู้สูงอายุสมองเสื่อมรัชดาภรณ์ หงษ์ทอง
2553ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติต่อความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมวัลลภา ผ่องแผ้ว
2556ผลของโปรแกรมกิจกรรมศิลปะต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะแรกนปภัช กันแพงศรี
2556สภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมในโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุภัสสร์ชญาณ์มน เพรสคอทท์
2554โครงการนำร่องผลการทำสุวคนธบำบัดต่อพฤติกรรมกระสับกระส่ายในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ณ คลินิกโรคสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กนกอร ศรีโรจน์นพคุณ