Browsing by Subject Dharma (Buddhism)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การประยุกต์แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมในการเผยแผ่ธรรมะ กรณีศึกษา : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีฉวีมณฑ์ สุขไพบูลย์
2552การพัฒนาแหล่งพักอาศัยเพื่อการท่องเที่ยวด้านการพัฒนาจิตใจเชิงปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปี และวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารสุวรรณา กิจก้องชัย
2551การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่นำไปสู่การพัฒนาการพึ่งตนเองตามหลักนาถกรณธรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาวิริทธิพล อังก์วราปิยทัช
2557การศึกษาการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเตรียมทหารกนกรัตน์ พิสมัย
2550การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจมณิภัทร งามเกิดเกียรติ
2557คติพุทธในชุมชนไทยพุทธพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีทิตยาพร มิตรอุดม
2557คติพุทธในเรือนพื้นถิ่นชาวไทยพุทธ ชุมชนพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีศสินี เตียงธวัช
2557นาฏยศิลป์จากแนวคิดไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนาธรากร จันทนะสาโร
2557ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้บุญกิริยาวัตถุสามต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคมะเร็งธิติพร สุวรรณอำภา
2552อุปลักษณ์เกี่ยวกับชีวิตในหนังสือธรรมะปิยภรณ์ อบแพทย์