Browsing by Subject Early childhood education

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยของครูในโรงเรียนเอกชนศราพงศ์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
2550การนำเสนอรูปแบบการบูรณาการเชิงผสานรวมความรู้สู่การจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยภายใต้องค์การบริหารส่วนตำบลหลังการกระจายอำนาจทางการศึกษาอุไรวาส ปรีดีดิลก
2556การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัยณัฐภัสสร ชื่นสุขสมหวัง
2558การพัฒนากระบวนการสร้างเสริมความสามารถของครูในการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับเด็กในระยะเชื่อมต่อจากระดับอนุบาลสู่ระดับประถมศึกษาตามแนวคิดกลุ่มศึกษาทั้งคณะและแนวคิดการชี้แนะทางปัญญากุณฑลี บริรักษ์สันติกุล
2560การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมเสรีตามแนวคิดเครื่องมือทางปัญญาและการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์ของเด็กอนุบาลดุษฎี อุปการ
2553การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาปฐมวัยของรัฐจิดาภา เบญจธัชพร
2554การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลนิสิตา อยู่อำไพ
2553การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมสำหรับเด็กอนุบาลยงยุทธ ฮิ้นเจริญ
2550การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์และการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการร่วมงานอย่างร่วมรู้สึกระหว่างผู้ปกครองและครูเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัยชบา พันธุ์ศักดิ์
2557การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปกครองและครูอนุบาลเกี่ยวกับบทบาทครูชายและครูหญิงในการจัดการศึกษาปฐมวัยกุลชาติ พันธุวรกุล
2549การศึกษาการจัดการเรียนการสอนศิลปะในระดับชั้นอนุบาลที่ใช้แนวการศึกษามอนเตสซอรี่จิรฏา จินตนาการ
2553การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เขตกรุงเทพมหานคร : พหุกรณีศึกษาปฐวีณัฐ เศรษฐ์เจริญกุล
2523การสร้างคู่มือกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยเยาวรัตน์ จินดากุล
2553ความฉลาดทางอารมณ์ของครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิกาฐานมาศ แก้วอนันต์
2558ผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบบทเพลงพื้นเมืองสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีต่อความเข้าใจจังหวะณัชชา เตชะอาภรณ์ชัย
2556ผลของการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการวัฏจักรการเรียนรู้กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนที่มีต่อความสนใจใฝ่รู้ของเด็กอนุบาลภัสรำไพ จ้อยเจริญ
2551สภาพและปัญหาการดำเนินงานในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยปัณฑิตา สำราญกิจ
2534แนวโน้มของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยศึกษาของไทยในปีพุทธศักราช 2544สาลี่ เหมือนมงคลกุล