Browsing by Subject Emotions

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Emotion Detection From Faces in Image Sequences Using Facial Point Tracking with Probabilistic Model Estimation with ParticlesThada Jirajaras
2556การประเมินการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ใหญ่ตอนต้นต่อภาพเอกรงค์รุจิรา ห่อกุล
2557การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์โดยใช้สัญญาณสมองร่วมกับสัญญาณอื่นๆหลายรูปแบบนพดล จตุไพบูลย์
2555การพัฒนาและการสร้างคลังภาพที่สื่อถึงอารมณ์ทางบวกโชคชัย ลาภส่งผล; ทศพร ประไพทอง; ธนนันท์ เจริญสุพัตราชัย
2555การศึกษาการพัฒนาความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณและผลลัพธ์ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องฐิตาภา ชินกิจการ; ธนิชพร วุฒิลักษณ์; พูลทรัพย์ อารีกิจ
2555ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดทางบวกความสุข และความวิตกกังวลในนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการฝึกการเจริญสมาธิแบบเมตตากนกวรรณ สาธุอยู่ศิริกุล; ธนิตา สถาพร; เรณุกา ทองเนียม
2550ความสัมพันธ์ระหว่างการพึ่งพาทางอารมณ์และความพึงพอใจในชีวิตเบญจิตต์ ตระกูลเงินทอง
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอารมณ์ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และความสุขในการทำงานจตุวิทย์ กรวิทยโยธิน; นัชชา วรคุณพิเศษ; อภิมุขณ์ ตุรพงษ์
2549บทบาทของอารมณ์ในจริยศาสตร์ของขงจื๊อศากุน ภักดีคำ
2557ประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการใช้อารมณ์ขันเพื่อการจัดการสถานการณ์ตึงเครียดในหอผู้ป่วยนิตยา พ่วงดี
2557ประสบการณ์ทางจิตใจในการเข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่มีศิลปะเป็นสื่อของนิสิตนักศึกษาที่มีแนวโน้มภาวะวิกฤตทางอารมณ์อัจจิมา อาภานันท์
2551ผลกระทบด้านอารมณ์และสังคมในพ่อแม่ที่มีบุตรมีความต้องการพิเศษสุพัตรา วัฒนานนท์
2557ผลของการยืนยันคุณค่าของตนเองต่อปฏิกิริยาตอบสนองการดูถูกโดยบุคคลในกลุ่มและนอกกลุ่มวณัต ประทักษ์วิริยะ; ศิรินทร์ทิพย์ เตยหอม; สุทัตตา กล่อมจิตต์
2555ผลของอารมณ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ดวงรักษ์ พิสิฐศรัณยู; ธนพร บัวขำ
2560ผลของโปรแกรมการจัดการทางอารมณ์ต่อการทำหน้าที่ของผู้ป่วยจิตเภทอาทิตยา นุ่มเนียม
2556โมเดลเชิงสาเหตุของความเต็มใจที่จะบริจาคอวัยวะวรวรรณ ลีชวโลทัย