Browsing by Subject Mass media

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Effect of media on stock returns in ThailandNijjirun Teeraphantuvat
2553กระบวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ SCG ที่มีส่วนร่วมของสื่อมวลชนพิสชา สมบูรณ์สิน
2553กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคมวันวิสาข์ สหัสสานนท์
2549การรับรู้ของคนไทยเกี่ยวกับความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในยุคโลกาภิวัตน์สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ
2546การสื่อสารในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศกรสุมา เจียมสระน้อย
2535การเปิดรับสื่อมวลชนและความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์ ต่อบทบาทในการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ไทยสันติ์นที ประยูรรัตน์
2537การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ข่าวสาร จากหนังสือพิมพ์และนิตยสารด้านธุรกิจ ของผู้ประกอบธุรกิจการส่งออกสิริพร จิตรักษ์ธรรม
2553การใช้วาทศิลป์ทางภาษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะของพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีผ่านสื่อสารมวลชนสิริลักษณ์ ศรีจินดา
2539การใช้สื่อเพื่อการรณรงค์เผยแพร่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ.2535วิชชุดา ไตรธรรม
2553ความน่าเชื่อถือของเครือข่ายสังคมทวิตเตอร์และสื่อกระแสหลักเมธาวี พีชะพัฒน์
2549ความเป็นแม่บ้านและการบริโภคสื่อแนวเล่าข่าวสารนันทกา สุธรรมประเสริฐ
2547ความเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครฯ ต่อการเสนอข่าวโรคไข้หวัดซาร์สของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติกรพงศ์ ลัดพลี
2546จุดมุ่งหมาย เนื้อหา และวิธีการนำเสนอในการสื่อสารผ่านรายการสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ณัชชา วานิชอังกูร
2546นโยบายและการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเสนอข้อมูลข่าวสารกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ ของสื่อมวลชนไทยโพธิวรรณ วิวิธเกยูรวงศ์
2542ปัจจัยต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในองค์กรตรวจสอบกันเอง ของผู้ประกอบวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์และกลุ่มผู้บริโภคสื่อกวี อุรัสยะนันทน์
2553ลักษณะพิธีกรรม ความหมายเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และบทบาทของเซียมซีในสื่อออนไลน์สุปรียา หัสชู
2548สื่อมวลชนกับการปรับแปลงของสื่อพื้นบ้านหนังตะลุงรจเรศ ณรงค์ราช
2549สื่อมวลชนกับความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาชนนิกานต์ วิภวกุล
2552หน้าที่ของสื่อบนเที่ยวบินระยะไกลของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ทยา จันทนชาติ