Browsing by Subject Organizational change

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Analysis of the modern Olympic organization with human organism modelsNipat Ungpakornkaew
2013SUPPLY CHAIN MANAGER COMPETENCIES AND THEIR IMPACT ON SUPPLY CHAIN INTEGRATIONSupachai Archiwaranguprok
2537การนำเสนอแนวทางในการพัฒนาสมาคมสุขศึกษาพลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทยสุพจน์ จันตราชู
2554การพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
2553การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเหล่าทัพสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะสุธิญา จันทร์เจ้าฉาย
2556การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง
2549การออกแบบกระบวนงานตามคู่มือการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาส่วนประกันคุณภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอภิญญา เกิดพุ่ม
2553คุณลักษณะของโรงพยาบาลรัฐที่มีสุขภาพดี กระทรวงสาธารณสุขนงลักษณ์ จิรประภาพงศ์
2557ยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขบุรินทร์ เทพสาร
2557ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยสุภัทร บุญส่ง
2558ระบบการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมของสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยนภาภรณ์ ทักษิณนิมิตร
2556รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาลนฤมล จันทร์สุข
2558อำนาจและหน้าที่และประสิทธิผลของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุมพล คงคานนท์
2555แนวทางการพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศโรธร เร่งสมบูรณ์สุข