Browsing by Subject Performance (Law)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Assessing probabilities of default in Thai corporate bond marketKamonwan Sujatanond
2007Credit rating change and change in firm’s probabilities of defaultWittaya Piya-Arayanan
2008Using the probability of default as the determinant of firms' capital structure : empirical study in G7 nationsEkalak Muangsri
2550การศึกษาบทบาทของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีต่อการชำระหนี้ของนิสิตนักศึกษาคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามุทิตา คงสมปราชญ์
2551ปัญหากฎหมายตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 : ศึกษากรณีการก่อตั้งทรัสต์โดยมีเจตนาหลบเลี่ยงการชำระหนี้ภุชงค์ ธีรนันทราพร
2549ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการรับช่วงสิทธิโดยผู้ให้หลักประกันปุณณ์ลลิตา ต่วนสวัสดิ์
2556ปัญหาผลทางกฎหมายของการวางทรัพย์ชัยนาท บัวทอง
2556ผลการพยากรณ์ของแบบจำลองโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ กรณีศึกษาหุ้นกู้ภาคเอกชนในประเทศไทยกิตติ ตั้งกาญจนภาสน์
2557ผลทางกฎหมายของการไม่ชำระหนี้เงินเพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต
2556มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคสินเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ : ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....ปิยณุช อรุณรุ่ง
2556หน้าที่ข้างเคียงในการชำระหนี้ชิฎา หลีประเสริฐ