Browsing by Subject Sex instruction for teenagers

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2017EFFECTS OF THE "SEX MUST SAFE" PROGRAM ON HEALTH LITERACY INTENTION AND PRACTICE REGARDING CONDOM AND EMERGENCY CONTRACEPTIVE PILL USES AMONG FEMALE UNIVERSITY STUDENTS INCHON BURI PROVINCE, THAILANDSaowanee Thongnopakun
2554การเลือกเปิดรับข่าวสารเรื่องเพศศึกษาผ่านสื่อมวลชน สื่อ บุคคลของนักเรียนมัธยมต้นในกรุงเทพมหานครกุลญาณินทร์ ศรีดาชาติ
2557ความชุกของการมีประสบการณ์ทางเพศและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษานฎาประไพ สาระ
2556ความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นตอนกลาง : การศึกษาตามทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลอธิษฐาน โมทอง; อภิญญา กีรติเมธากุล; อรญา เลิศวัชรา
2546ความรู้และทัศนคติต่อเรื่องเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการจิราภรณ์ รัตนพิทักษ์