Browsing by Subject Thai literature -- History and criticism

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2007A study of the role of "Anucha", the younger brother, in Ramakien and parallels with Thai historical narrativeGoss, Frederick B.
2513การนำวรรณคดีวิจารณ์แผนใหม่แบบตะวันตกมาใช้กับวรรณคดีไทยชลธิรา สัตยาวัฒนา
2555การประกอบสร้าง "ความเป็นลาว" ในวรรณกรรมและสื่อภาพยนตร์ไทยร่วมสมัยวิทยา วงศ์จันทา
2556การศึกษา “วรรณคดีโศกาลัย” ในสมัยรัตนโกสินทร์ในฐานะวรรณคดีเฉพาะประเภทจตุพร มีสกุล
2516การศึกษาเรื่องอิเหนาเพื่อการสอนภาษาไทยดวงฤดี บุญจันทร์
2520พระสุธน-นางมโนห์รา : การศึกษาเปรียบเทียบที่มาและความสัมพันธ์ระหว่างฉบับต่าง ๆวินัย ภู่ระหงษ์
2550ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทยวันชนะ ทองคำเภา
2557ภูมิปัญญาล้านนาในการประยุกต์คัมภีร์และพิธีกรรม "สืบ ส่ง ถอน" ที่เกี่ยวกับพิบัติภัยในปัจจุบันเชิดชาติ หิรัญโร
2556ยวนพ่ายโคลงดั้น : ความสำคัญที่มีต่อการสร้างขนบและพัฒนาการของวรรณคดีประเภทยอพระเกียรติของไทยปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
2557ลักษณะเด่นของนวนิยายไทยที่มีตัวละครเป็นครุฑและนาคอวยพร แสงคำ
2557ลักษณะเด่นของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม
2551ลิลิต : ความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงในฐานะประเภทวรรณคดีวศวรรษ สบายวัน
2517วรรณกรรมค่าวของภาคเหนือเสน่หา บุณยรักษ์
2557สุภาษิตพระร่วงสมัยรัชกาลที่ 5: การสร้างสรรค์จากสุภาษิตพระร่วงฉบับวัดพระเชตุพนฯพฤฒิชา นาคะผิว