Browsing by Subject Training

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
31/12/2019EFFECTS OF STEM EDUCATION INSTRUCTIONAL TRAINING ON CHARACTERISTICS OF THE INSTITUTE FOR THE PROMOTION OF TEACHING SCIENCE AND TECHNOLOGY (IPST) STANDARDS AND INSTRUCTIONS IN PRIMARY SCHOOLS -
2011Process design for new entrepreneur creation programTeerasak Korkiatiwanich
2529การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันออกมานพ กมลนาวิน
2557การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนริสานันท์ เดชสุระ
2557การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาความสามารถในการผลิตงานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขวราณี สัมฤทธิ์
2552การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของแกนนำ ในการป้องกันและแก้ปัญหาเชื้อเอชไอวีและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในชุมชนมุสลิมนิรันดร์ สาโรวาท
2554การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง และทฤษฎีการเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อเสริมสร้างจิตบริการสำหรับพนักงานสายการบินรมย์ฤดี เวสน์
2554การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาตามสภาพจริงเป็นฐาน และซุปเปอร์เลิร์นนิ่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับอาชีพกรรมการผู้ตัดสินกีฬากฤษฎ์ มีมุข
2553การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา และการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการสายงานกำลังพลกองทัพอากาศจรัสศรี จินดารัตนวงศ์
2556การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยใช้หลักการจัดการความรู้ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการฝึกอบรมของนักพัฒนาบุคลากรปัทมา จันทวิมล
2533การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูประจำการช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการสอนสมคิด ธนะเรืองสกุลไทย
2551การพัฒนาหลักสูตรอบรมกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับผู้นำท้องถิ่นในภูมิเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์
2551การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมสำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานศศิภพ จิตรกร
2554การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงสมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยเอกจิตตรา ใหญ่สว่าง
2536การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อ ของวิทยากรภายในของรัฐวิสาหกิจวารุณี ทองอาญา
2550การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมความสามารถในการคิดนอกกรอบจิตกานต์ โบษกรรัฎ
2534ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬา กับความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมกีฬาของนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 พ.ศ.2533วิริยะ เกตุมาโร