Browsing by Subject Universities and colleges -- Thailand

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
1994A pillar of the kingdom : the birth of Chulalongkorn University-
2545การพัฒนากลยุทธ์การจัดระบบการเรียนการสอนแบบสรรคนิยม ของสถาบันอุดมศึกษาไทย / ฤทธิไกร ตุลวรรธนะฤทธิไกร ตุลวรรธนะ, 2498-
2546การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยฐาปนีย์ ธรรมเมธา
2553การพัฒนารูปแบบการประเมินความสำเร็จของการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา การประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์และการวิเคราะห์เอสอีเอ็มแบบมีตัวแปรแฝงภิรดี วัชรสินธุ์
2550การวิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยจิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
2551การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเบญจวรรณ ศรีมารุต
2557ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยสุภัทร บุญส่ง
2545วิวัฒนาการพันธบรรณสถาบันอุดมศึกษาไทยสมชาติ มาพันธ์ศรี