Browsing by Subject การบริหารองค์ความรู้

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 25 to 44 of 106 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้ดนตรีคลาสสิคและดนตรีสมัยนิยมเพื่อพัฒนาทักษะเปียโนของนักเรียนเปียโนระดับชั้นต้นวิตต์ธาดา เภาคำ
2555การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชนในการมีการนำพลังผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาชุมชนศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล
2558การนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจัดการความรู้เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาเกษม ชูรัตน์
2548การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการตัดและการเก็บรายละเอียดของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มสำเริง ปัญจคุณาธร
2548การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการสร้างแบบตัดของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มพิชานัน วงศ์พันธุเศรษฐ์
2555การประเมินโครงการการจัดการความรู้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลณิชดาภา อัจฉริยสุชา
2553การพัฒนากระบวนการสร้างความรู้ในชุมชนการเรียนรู้เชิงเสมือนสำหรับนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาบุญชู บุญลิขิตศิริ
2551การพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างร่วมมือตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อสร้างพฤติกรรมการสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศิวนิต อรรถวุฒิกุล
2549การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในกระบวนการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง : กรณีศึกษา : ส่วนประกันคุณภาพ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธนภรณ์ ลิ่มชูเชื้อ
2552การพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ และเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย โดยใช้การเชื่อมโยงความรู้สู่สถานการณ์ในชีวิตจริง : รายงานการวิจัยจันทร์ทรงกลด คชเสนี
2553การพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดนิกษา อภิบุณยภัค
2549การพัฒนาฐานความรู้สำหรับกระบวนการรีดพลาสติกแผ่นและการขึ้นรูปร้อนด้วยสุญญากาศของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกคุมพล ล้อตระกานนท์
2549การพัฒนาฐานความรู้สำหรับกระบวนการเป่าขึ้นรูปของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกยุดี อภิสัมพุทธางกูร
2549การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพจิรัชฌา วิเชียรปัญญา
2553การพัฒนาต้นแบบบริษัทจำลองที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านนิเทศศาสตร์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอมรรัตน์ เรืองสกุล พัฒนา
2553การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้สำหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยชำนาญ เหล่ารักผล
2551การพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลของระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าสุวัฒน์ ประชุมวัน
2552การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาณันศภรณ์ นิลอรุณ
2553การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ศิลปะไทยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของนักศึกษาศิลปะวิสูตร โพธิ์เงิน
2556การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สำหรับโรงเรียนเครือข่ายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดรัณภพ เพียรจัด