Browsing by Subject การประเมินความเสี่ยง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4 to 23 of 25 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การจัดสรรความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าเบญจพล พินิจการวัฒน์กุล
2552การบริหารความเสี่ยงของโครงการก่อสร้างโรงงานฟีนอลณัฐชัย เกียรติ์สกุลพงษ์
2552การบริหารความเสี่ยงของโครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานอภิชาติ อินโท
2549การประยุกต์การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อควบคุม Listeria spp. ในเนื้อไก่ปรุงสุกพร้อมบริโภคสุมาลิน เล็กเริงสินธุ์
2544การประเมินความเสี่ยงและความเชื่อถือได้ของ เสถียรภาพของการขุดเจาะบนพื้นผิวดินและใต้ผิวดิน : รายงานผลการวิจัยสง่า ตั้งชวาล
2554การประเมินความเสี่ยงในการเกิดฟันผุของผู้ป่วยจัดฟันโดยใช้แคริโอแกรมจิตรวรี จิตตั้งสมบูรณ์
2550การประเมินระดับความสำคัญของสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานโครงสร้างในมุมมองผู้รับเหมาก่อสร้างคมวรรธน์ สุนิติบรรยง
2554การประเมินเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์และการรวมพอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงโดยคอปปูลาฟังก์ชันจักรพงศ์ เกียรติดำรง
2554การปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพและการประเมินประสิทธิภาพแบบดุลยภาพโดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปพัชรี พิมพ์ทอง
2553การพัฒนาคู่มือวิธีปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานการกำกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงกรณิการ์ กล้าหาญ
2557การวัดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอตราสารหนี้ด้วยวิธีคอปปูลามูลค่าความเสี่ยงและวิธีคอปปูลาค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกินกุสุมา โคจร
2556การวิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงสำหรับการลงทุนของเรือประมงอวนลากวรสพร เล็กเนตรทิพย์
2550การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงของโครงการการจัดกิจกรรมจิตติปกรณ์ บุญประเสริฐ
2551การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้รับจ้างก่อสร้างขนาดเล็กในภาคกลางตอนบน โดยใช้การวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรีราคัม เศวตสกุลานนท์
2547การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของปริมาณโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อโลหะแคดเมียมและตะกั่ว ในน้ำนมสดและผลิตภัณฑ์นมสดที่ผลิตในประเทศไทย : รายงานผลงานวิจัยทิพย์วรรณ แซ่มา
2552การเข้าใจปัจจัยเสี่ยงตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์กิ่งกนก รัตนมณี
2548การเปรียบเทียบจุดอ่อนต่อการโจมตีในเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ซีวีอีไกรสีห์ อัญชนานนท์
2549ความบอบบางของอาคารที่เสียหายในเหตุการณ์สึนามิวันที่ 26 ธันวาคม 2547ปิยะวัชร ฝอยทอง
2548ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการเปิดเผยความเสี่ยง กับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพรพิพัฒน์ จูฑา
2556ผลการพยากรณ์ของแบบจำลองโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ กรณีศึกษาหุ้นกู้ภาคเอกชนในประเทศไทยกิตติ ตั้งกาญจนภาสน์