Browsing by Subject การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 3 to 22 of 37 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการฝึกศึกษากำลังพลระดับสัญญาบัตร เพื่อการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทยสุมิตร สุวรรณ
2546การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐบาลในช่วงพุทธศักราช 2550-2554คนึงนิจ อุณหโชค
2552การประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารของครูประถมศึกษาพัชรินทร์ เอื้ออิฐผล
2517การพัฒนาข้าราชการฝ่ายปกครองของวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณีการพัฒนานักศึกษาโรงเรียนนายอำเภอวีระ รอดเรือง
2545การพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพสำหรับองค์การพยาบาลในอนาคตรัชนก วันทอง, 2514-
2554การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยทรงพล หนูบ้านเกาะ
2555การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่เน้นความเป็นมนุษย์ในโรงเรียนทางเลือกภาณุพงศ์ ศรีสุริยชัย
2538การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัยสุมาลี ปิตยานนท์; แล ดิลกวิทยรัตน์; เทียนฉาย กีระนันทน์; จุฑา มนัสไพบูลย์; ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ; วรวิทย์ เจริญเลิศ
2556การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครใต้ กรมคุมประพฤติธนพร นิธิพฤทธิ์
2549การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ : มาตรฐานการพัฒนาคน CU : รายงานผลการวิจัยกมเลศน์ สันติเวชชกุล; พัชสิรี ชมภูคำ
2553การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแบบบูรณาการระดับจังหวัด : รายงานการวิจัยอมรวิชช์ นาครทรรพ; สมบัติ ฤทธิเดช; ฐิติมาวดี เจริญรัชต์; จินตนา เวชมี
2552การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานเครือข่ายรัตติกร ผรณสุวรรณ
2547การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงานสุธีรา ตังสวานิช
2542การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของครูอนุบาลด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชุติมา ปานดำ
2553การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ตามแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีอริสรา ธานีรณานนท์
2549การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนาครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับเอมอร อังกาพย์
2532การวิเคราะห์แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อการพัฒนามนุษย์วิไล องค์อนันต์คุณ
2542การศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานครสุรีรัตน์ เอี่ยมกุล
2528การศึกษาการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทยศิริมา ปาณฑุรังคานนท์
2552การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา และแผนกลยุทธ์องค์กรวิชาชีพครูของประเทศไทยโดยใช้เทคนิค อี ดี เอฟ อาร์พัชริกา ปันล้น